Schließen
mood_agb

Információ

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Tchibo Budapest Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Tchibo Budapest Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A  Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.


1. A szerződő partner adatai

A szerződés a TCHIBO Budapest Kft.-vel (a továbbiakban Tchibo) jön létre.
Név: Tchibo Budapest Kft., Székhely: Budaörs, Neumann János utca 1.
Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék, Cégjegyzékszám: 13-09-065659, Adószám: 10581418-2-44,
Számlaszám: 10918001-00000002-50920059, IBAN: HU93 1091 8001 0000 0002 5092 0059, SWIFT / BIC: BACXHUHB,
Ügyvezető igazgató: Mészáros Zsolt
Központi telefonszám: 06 23 502 000

Ügyfélszolgálati telefonszámok:

Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-40-981-105* (normál díjszabással hívható)
Munkanapokon: 8.00-20.00 / Szombaton: 8.00-16.00 között hívható
Email: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Üzletek ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06 23 502 027
Munkanapokon: 9.00-17.30 között hívható


2. A szerződés létrejötte

Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Kassza” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Kasszához” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Tchibo részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva.
Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Tchibo a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 3. pont).

Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a Tchibo a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a Honlapra bejelentkezett Vásárló részére. A Tchibo által a Vásárló részére elküldött e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a Vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál. A Tchibo által küldött e-mail reklámot nem tartalmaz.


3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Tchibo visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a Tchibo megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Tchibohoz. Ajánlatának/megrendelésének Tchibo-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Tchibo a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Tchibo általi elfogadásáról szóló, a Tchibo által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg az Tchibotól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül  belül jeleznie kell a Tchibo felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Tchibo akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


4. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait a Tchibo tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a Tchibo részére az email-címét, a Tchibo – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

5. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a Tchibo rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a./ a terméknek,
b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d./ ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított  30 (harminc) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Minden esetben a számla dátuma az irányadó.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Tchibo részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a csomaghoz mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi a Tchibonak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe Tchibo a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (30, azaz harminc nap) elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a Tchibo részére.
A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Tchibo  4.1. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszaküldeni a Tchibo részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 30 (harminc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Vásárló több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.
A termék Tchibo címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A Tchibonak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 30 napon belül Tchibo visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Tchibo által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Tchibo jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Tchibo a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.
Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Tchibo az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Tchibo elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Tchibo által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárló az áruhoz mellékelt visszaküldési matricát használja, amennyiben esetleg nem rendelkezik matricával, a következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t:

Trans-o-flex Hungary Kft.
(Tchibo/trans-o-flex Kft.)
Európa út 12. / L1 épület
HU-1239 Budapest

A trans-o-flex ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon:
Telefon: 06 1/8777-400 vagy 06 1/8777-410
E-mail: tchibo@tof.hu
Nyitva tartás - Elérhetőség: H-P 08.00-18.00

Postai úton történő megküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: "Tchibo webáruház"
A visszaküldendő terméket  a Vásárló visszaviheti a Tchibo üzletekbe is, azonban a Tchibo kifejezetten rögzíti, hogy nagyméretű árucikket a Tchibo üzleteknek NEM áll módjában átvenni (nem teljeskörű, csak szemléltetésként szolgáló példaként, nagyméretű árucikknek minősülnek: nagyméretű sporteszközök, pl.: kerékpár; nagyméretű lakberendezési cikkek, pl.: bútorok, nagyméretű szőnyegek; kerti bútorok és nagyméretű kiegészítők, nagyméretű konyhai eszközök, illetve fehérnemű, kávé és Cafissimo kapszula). Kérjük az üzletben való visszáru kezeléséhez mindenképpen vigye magával a vásárláshoz tartozó számlájának nyomtatott verzióját. A Vásárlónak lehetősége van kicserélni a Tchibo üzletekben (az adott üzlet készletétől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben a Tchibo az adott üzletben visszatéríti a Vásárlónak a vásárláshoz tartozó számla ellenében. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség. Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldést elősegítik a szállítólevéllel együtt, a Vásárló a küldemény mellett találja.

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Tchibo ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen - Email: ugyfelszolgalat@tchibo.hu, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: 06 40 981 105*
*(normál díjszabással hívható), illetve postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen:
Tchibo Ügyfélszolgálat Pf. 4, 2040 Budaörs
Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Tchibo webáruház"

Elállás promóciók esetére:

Amennyiben a fogyasztó, illetve fogyasztónak nem minősülő egyéb vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) a Tchibo által meghirdetett 3+1 promóció során a Tchibo Általános Szerződési Feltételeiben, illetve promócióra vonatkozó szabályzatban foglalt elállási jogával él (vásárlás napjától számított 30 nap), a termékek visszaszolgáltatása és a vételár visszatérítése kapcsán az alábbi szabályok is figyelembe veendőek és megfelelően alkalmazandóak:

1.    Amennyiben a termék visszaszolgáltatása az ajándék termékre vonatkozik, a Tchibo ez esetben a termék nyugtában/számlában szereplő – kedvezményként érvényesített, azaz a vételár végösszegéből levont – bruttó fogyasztói vételárát nem téríti meg a Vásárló számára, tekintettel arra, hogy annak megfizetése a termék átvételekor a Vásárló által, az akciós feltételek következtében nem történt meg (a termék ingyenesen került juttatásra);
2.    Amennyiben a Vásárló az átvett 4 (3+1) termékből vissza kíván szolgáltatni egyet, amelynek vételárát megfizette (azaz, az nem az ajándékba kapott termék), amennyiben a Vásárló az ajándék terméket meg kívánja tartani, ennek eredeti, nyugtán/számlán feltüntetett vételárát a másik termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg meg kell térítenie, mivel az ajándék juttatás feltétele 3+1 termék vásárlása volt. A már megfizetett vételárú, visszaszolgáltatni szándékozott termék vételára visszatérítésének az ajándék termék vételárának megtérítése vagy egyidejűleg az ajándék termék visszaszolgáltatása az előfeltétele.
3.    Amennyiben a Vásárló 5 terméket vásárolt és ebből egyet, amely nem ajándék termék, vissza kíván szolgáltatni, ezen termék nyugtán/számlán szereplő vételárára igényt tarthat.

A Tchibo tájékoztatja Vásárlóit, hogy jóllehet a jelen promócióra egyebek mellett irányadó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) csak a fogyasztóknak – azaz természetes személy vásárlóknak – teszi lehetővé/garantálja a vásárlást követően történő, indokolás nélküli elállás jogát, a Tchibo e személyi kört Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) által kiterjeszti a nem természetes személy vásárlókra is, azaz azon személyi körre is, amely a jogszabályi rendelkezések által előírtan e jogosítványnak nem lenne alanya. E kedvezmény révén tehát az elállási jogot cégek és egyéb, nem természetes személy vásárlóink is gyakorolhatják.

Általános – mind a természetes személy fogyasztókat, mind a fogyasztónak nem minősülő egyéb vásárlókat is kedvezően érintő – szabály továbbá, hogy a Kormányrendeletben jogszabályi kötelezettségként előírt 14  napos elállási határidőt a Tchibo 30 napra terjeszti ki, azaz ezen meghosszabbított határidő alatt nyílik lehetőség vásárlóinknak az említett elállási jog gyakorlására.


A 2 non-food termék -20%, 3 non-food termék-20% kedvezményre is a fent leírt szabályok érvényesek.

6.Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Tchibo. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Tchibo Önt erről tájékoztatni.
 
7.Szállítási költségek

A Tchibonál a megrendelés összegétől függetlenül bruttó 1.250,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetni. Ez csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt a Tchibo Budapest Kft. vállalja át.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a Tchibo-nak kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívj az Ön figyelmét.
Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a Tchibo.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Tchibonak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Tchibo díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Tchibo felelősséget nem vállal!

8.Szavatosság

8.1.Kellékszavatosság

Ön a Tchibo hibás teljesítése esetén a Tchibo-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Tchibo számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Tchibo költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Tchibo adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Tchibo-val. 

Ön közvetlenül a Tchiboval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Tchibotól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Tchibo csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Önrészére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Tchibo bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2.Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. 

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Tchibo) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Tchibo) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Tchibo) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

A Tchibo minden nála vásárolt műszaki cikkre 3 éves jótállási (garanciális) időt biztosít.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, azonban a Tchibo a törvény által biztosított egy év jótállási időn túl további 2 év jótállási (önkéntes jótállás) időt biztosít a rendelet mellékletében meghatározott termékekre vonatkozóan és egyéb, a Korm.rendelet mellékletében fel nem sorolt termékek esetében is biztosítja a 3 éves jótállási időt. Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre.

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Tchibo vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Tchibo a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Tchibo, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Tchibonak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Tchibo a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Tchibo költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Tchibonak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Tchibot terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Tchibo alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon szolgáltató központunkhoz:

Email: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Tel.: 06-40-981-105*
*(normál díjszabással hívható)

Cím:
Tchibo Ügyfélszolgálat Pf. 4,
2040 Budaörs

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Tchibo webáruház"

A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.


10.Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a Tchibo Budapest Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Tchibo irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.


11.Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (online fizetés) vagy utánvéttel. A Tchibo Budapest Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra: Tchibo Budapest Kft., Székhely: Budaörs, Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék, Cégjegyzékszám: 13-09-065659, Adószám: 10581418-2-44, Számlaszám: 10918001-00000002-50920059, IBAN: HU93 1091 8001 0000 0002 5092 0059, SWIFT / BIC: BACXHUHB, Ügyvezető igazgató: Mészáros Zsolt

Kérjük adja meg rendelési számát, - illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, - ügyfélszámát is a közlemény rovatban!


12.Kapcsolatfelvétel

Az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhetők vagyunk.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:ugyfelszolgalat@tchibo.hu

A Tchibo Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Tel.: 06-40-981-105*
*(normál díjszabással hívható)

A Tchibo Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P 8:00 – 20:00 óráig
Szo 8:00 – 16:00 óráig

Vagy írhat a Tchibo ügyfélszolgálat címére:
Tchibo Ügyfélszolgálat Pf. 4, 2040 Budaörs
Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Tchibo webáruház" 
Visszárut nem áll módunkban a központunkban kezelni! 
Visszáru cím: Tchibo/trans-o-flex Kft., Európa út 12. / L1 épület, HU-1239 Budapest

13.Jogérvényesítési lehetőségek

13.1.Panaszügyintézés 

Ön a termékkel vagy a Tchibo tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Tchibo a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Tchibo a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Tchibo a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben Önnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Tchibo a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Tchibo az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Tchibo egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

A Tchibo a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén a Tchibo az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. 

13.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Tchibo és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Tchiboval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 


Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

14.Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat itt találja: https://www.tchibo.hu/-s400030590.html

15.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Tchibo Budapest Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Tchibo fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.07.01.

Jelen ÁSZF letölthető:
http://www.tchibo.com/cb/1028604/data/-/ltalnosSzerzdsiFelttelekTchibo.pdf

16. Nemesfémtárgyakra vonatkozó kereskedelmi tevékenység


Engedélyköteles tevékenységet engedélyező hatóság:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.

Engedély száma: 5924/9/2015


Cégnyilvántartásba bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Nyilvántartásba vételi szám (cégjegyzékszám): 13-09-065659