Schließen
mood_data_security
Tchibo Budapest Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 • www.tchibo.hu
 • hirlevel.tchibo.hu
 • tchibonyeremeny.hu

utoljára frissítve: 2016. Március 24.

Tchibo Budapest Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
1.    BEVEZETÉS


A Tchibo Budapest Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Tchibo Budapest Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tchibo.hu/adatvedelem címen.

A Tchibo Budapest Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tchibo Budapest Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Tchibo Budapest Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

 
2.    DEFINÍCIÓK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
2.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 
3.  A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Tchibo Budapest Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a Tchibo Budapest Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

SHOP ADATKEZELÉSEK

3.1. VÁSÁRLÓI ADATOK

Az adatkezelés célja: a Tchibo üzleteiben történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.
Az adatkezelés időtartama: a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) kezeli.

Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.2. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama:
 • visszárubizonylatok a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.
 3.3. JAVÍTÁSRA ÁTVÉTEL

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által forgalmazott kávégépek, egyéb termékek javítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás.

Az adatkezelés időtartama:
 • a bizonylatok a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Adattovábbítás:
 • minden adat a Tchibo Service Center Breisach, (Nachtwaid 8., 79206 Breisach, Németország), Tchibo Service Center Sömmerda (Erfurter Höhe 105., 99610 Sömmerda, Németország), illetve a Szerviz Kft. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.) felé,
 • minden adat a szállítást végző TOF - TRANS-O-FLEX Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa út 12., BILK Logisztikai Központ L1 épület) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a szállítást végző TRANS-O-FLEX Hungary Kft. tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Bratislava, Kalinc'iakova 18., Szlovákia

3.4. ALKATRÉSZ RENDELÉS


A Tchibo üzleteiben vásárolt termékekkel kapcsolatosan felmerülő alkatrészigény nyomtatványon kerül rögzítésre.
Az adatkezelés célja: a Tchibo üzleteiben vásárolt termékekkel kapcsolatosan felmerült alkatrészigény dokumentálása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a kitöltés dátuma, a nyomtatvány kitöltésének oka (megrendelés vagy érdeklődés), a vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, az átvételre kijelölt Tchibo bolt megnevezése, az érintett termék adatai, cikkszám hiányában a vásárlás időpontja, az igényelt alkatrész megnevezése, a probléma leírása, valamint a szöveges megjegyzésben esetlegesen megadott további személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

3.5. TALÁLT TÁRGYAK


Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos ill. a találó értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a.
A kezelt adatok köre: a találó neve, címe, a talált tárgy megnevezése, részletes leírása, a találás körülményei, a megtaláló és a műszakvezető aláírása, a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma.

Az adatkezelés időtartama:
 • az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, legfeljebb nyolc nap, értékesítés esetében három hónap elteltével.


3.6. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER


A Tchibo Budapest Kft. boltjaiban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a bolt teljes területén. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a pénz-tárnál elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.


Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: a vásárlók és érdeklődők esetében az érintett hozzájárulása a bolt területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.


A kezelt adatok köre: a bolt területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.


Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) és d) pont].


Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a boltban található szerver-en, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.
Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének illetve a felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Tchibo erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyző-könyvben rögzíti.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-XXXX/2016.*

* folyamatban


Az érintett jogai:
Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvé-telen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.
Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosí-tását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.


TCHIBO.HU


3.7. A WWW.TCHIBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.tchibo.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: harminc nap.
Adatfeldolgozó: Nexinto GmbH (Nagelsweg 33-35., D-20097 Hamburg, Németország)

A Tchibo Budapest Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.tchibo.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: tracking.vid4u.org; www.doubleclickbygoogle.com; www.google.co.uk/tagmanager; www.exactag.com; www.google.com/analytics; www.adroll.com; www.sociomantic.com; www.adnxs.com, valamint a jelen tájékoztató 3.8. pontjában felsoroltak.

3.8. A WWW.TCHIBO.HU HONLAP SAJÁT COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatokn tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése (ABTastyUTMB, ABTastySession, ABTasty), a webáruház üzemeltetése (_pushupCookiesEnabled, hunter_track_data) webanalitikai mérések (HU_visit, wt_cookiecontrol, HUwbdcsession, kvcd), bankkártyás fizetés lebonyolítása (SECURETOKEN).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet lezárultáig (SECURETOKEN, hunter_track_data, ABTastySession, HUwbdcsession),
 • 30 perc (ABTastyUTMB),
 • egy hónap (_pushupCookiesEnabled),
 • két hónap (HU_visit),
 • hat hónap (wt_cookiecontrol),
 • 390 nap (ABTasty).
Adatfeldolgozó: Nexinto GmbH (Nagelsweg 33-35., D-20097 Hamburg, Németország)

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Adatvédelmi irányelvek - Remember Me & Persistenter App-Login
Ha digitális alkalmazásainkból nem jelentkezik ki, akkor a neve és kosara (permanens cookie) mentésre kerül. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az Ön számára, hogy pl. a jelszó magadása nélkül is élvezhesse a Tchibo Webáruház által nyújtott előnyöket. Erről a mentésről minden bejelentkezés alkalmával tájékoztatjuk a „Bejelentkezési információ” feliratú üzenetben. A szolgáltatás akkor áll le, amikor kijelentkezik, illetve, ha 30 napig nem használja a webáruházat. Biztonsági okokból a fiókhoz hozzáférni és a webáruházban rendelést leadni továbbra is csak jelszó megadásával lehet. Ha mások is használják böngészőjét, akkor kérjük, a webáruház használata után jelentkezzen ki. 

„Bejelentkezve maradok”
Az okostelefonokon és tableteken használt alkalmazásunkban a „Bejelentkezve maradok” funkció egy úgynevezett Permanens Cookie-t használ. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az alkalmazás utolsó használata után még 30 napig a jelszó megadása nélkül, kényelmesen tudjon rendelni. Biztonsági okokból a fiókhoz hozzáférni, valamint a cím- és fizetési adatokat megváltoztatni továbbra is csak jelszó megadásával lehet. A funkció aktiválásához a bejelentkezéskor jelölje be a „Bejelentkezve maradok” jelölőnégyzetet. Az így megadott hozzájárulás akkor válik érvénytelenné, ha kijelentkezik, vagy 30 napig nem használja az alkalmazást. Ha nem kívánja használni ezt a szolgáltatást, akkor törölje a jelölőnégyzetben levő jelölést a bejelentkezési oldalon.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

3.9. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A TCHIBO.HU HONLAPON


Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A tchibo.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/, címen kérhető bővebb tájékoztatás. A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

3.10. WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, email cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,
 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a ConCardis GmbH (65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. Németország), PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén pedig a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli.

Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a ConCardis GmbH (65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. Németország) felé, \u0001
 • PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé,
 • termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a TRANS-O-FLEX Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület)
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a trans-o-flex Hungary Kft. tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozók:
Név: Nexinto GmbH
Székhely: Nagelsweg 33-35., D-20097 Hamburg, Németország

Név: Tchibo GmbH
Székhely: Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Bratislava, Kalinc'iakova, Szlovákia

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budpest, Cuczor u. 10.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-40392

3.11. TERMÉK AJÁNLÁS

A Tchibo webáruházban minden termék adatlapján megtalálható az „Ajánlás” funkció, melynek űrlapján egy ismerős nevét, e-mail címét, az ajánló nevét, e-mail címét és szöveges üzenetet lehet megadni.
A rendszer a megadott adatokat nem rögzíti, mindössze az ajánló kiküldéséhez használja fel.

HIRLEVEL.TCHIBO.HU

3.12. HÍRLEVÉL

A Tchibo Budapest Kft. hírlevelére a tchibo.hu weboldalon kívül az üzletekben elhelyezett űrlapok kitöltésével, valamint a hirlevel.tchibo.hu és a tchibonyeremeny.hu oldalon is lehet regisztrálni.
A hírlevélre a felhasználók Facebook connect segítségével is feliratkozhatnak, melyhez az e-mail cím, név, adatokat veszi át a Tchibo Budapest Kft. a felhasználó adatlapjáról. A Tchibo egyes partnerei által szervezett nyereményjátékokon való hozzájárulás megadása esetén a jelen fejezetben ismertetett hírlevél adatbázisba kerülnek az átvett adatok. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, valamint a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési dátum, nem, lakcím, rendelkezik-e Cafissimo kávégéppel, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 21 nap, egyébként
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • az üzletekben kitöltött eredeti regisztrációs lapokat három év elteltével megsemmisíti az adatkezelő.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

Adatfeldolgozó:
Név: Nexinto GmbH
Székhely: Nagelsweg 33-35., D-20097 Hamburg, Németország

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-4129/1.

A hirlevel.tchibo.hu és a tchibonyeremeny.hu oldalon hírlevél-szolgáltatásra feliratkozók a jelen tájékoztató 3.11. pontjában található tchibo.hu hírlevelet kapják. A hírlevélre a felhasználók Facebook connect segítségével is feliratkozhatnak, melyhez az e-mail cím, név, nem adatokat veszi át a Tchibo Budapest Kft. a felhasználó adatlapjáról.

3.13. HÍRLEVÉL

A Tchibo Budapest Kft. felhasználói adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken és a tchibo.hu weboldalon.

A hírlevélre a felhasználók Facebook connect segítségével is feliratkozhatnak, melyhez az e-mail cím, név, adatokat veszi át a Tchibo Budapest Kft. a felhasználó adatlapjáról.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, valamint a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, részvétel a nyereménysorsoláson, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, nem, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 14 nap, egyébként
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozók:
Név: Innoweb Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22.

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerinformációs Zrt.
Székhely: 1174 Budapest, Koch Aladár u. 4. 1. em. 4.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66422/2013.

3.14. A HIRLEVEL.TCHIBO.HU HONLAPLÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe.
Az adatkezelés időtartama: öt nap.

Külső szolgáltatók adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. A külső szolgáltató szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozás szolgáltatója az ő szervereihez történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szerverei szolgálják ki. A Tchibo Budapest Kft. és a külső szolgáltató szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.
Az adatok külső szolgáltató szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A hirlevel.tchibo.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A hirlevel.tchibo.hu honlap a Facebook „Like” szolgáltatásának elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a facebook.com címen elérhető szolgáltató szerveréhez.

A külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozók:
Név: Innoweb Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22.

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerinformációs Zrt.
Székhely: 1174 Budapest, Koch Aladár u. 4. 1. em. 4.

3.15. A HIRLEVEL.TCHIBO.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE


A tchibo.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az oldalon grafikus mérőpontok kerültek elhelyezésre, melyek mérési eredményeit a honlap szervere rögzíti. A grafikus mérőpontok alapján a honlaplátogatók a későbbiekben nem azonosíthatók.

Adatfeldolgozók:
Név: Innoweb Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22.

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerinformációs Zrt.
Székhely: 1174 Budapest, Koch Aladár u. 4. 1. em. 4.


TCHIBONYEREMENY.HU

3.16. A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A tchibonyeremeny.hu webszervere nem rögzít honlaplátogatói adatokat.

3.17. A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A tchibo.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozó:
Név: Halation Media Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vihar u. 3.

3.18. REGISZTRÁCIÓ, KÓDBEKÜLDÉS


A Tchibo nyereményjátékába a tchibonyeremeny.hu oldalon található regisztrációs űrlap segítségével lehet jelentkezni.
Az adatkezelés célja: a Tchibo által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, valamint a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása, a nyertesekről készített fényképfelvétel Tchibo Budapest Kft. reklám-promócióihoz, ill. PR tevékenységéhez történő felhasználása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, jelszó, hány munkatársával szeretne együtt kávézni a nyereménnyel?, valamint új csapat alapítása esetén a munkahely neve, címe, a csapat neve, AP kód, a nyugta dátuma, időpontja, a vásárlás helyszíne, a vásárolt termék típusa, az utolsó belépés és kódfeltöltés időpontja, a nyertesekről készített fénykép és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • a nyertesekről készített fényképfelvételek a nyeremények átvételét követő év végéig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.
Nyilvánosságra hozatal:
 • a nyertes neve, a nyeremény napja, a csapat neve a tchibonyeremeny.hu weboldalon,
 • a nyertesekről készített felvételeket a Tchibo Budapest Kft. teljes egészében vagy részleteiben későbbi reklám-promócióihoz, ill. PR tevékenységéhez felhasználja, nyilvánosságra hozza.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozó:
Név: Wonderduck Agency Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31.

Név: Halation Media Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vihar u. 3.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71009/2013.


EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Tchibo Budapest Kft. további, jelen tájékoztatóban nem szereplő nyereményjátékai lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében az érintett játékok szabályzatai, adatkezelési tájékoztatói az irányadók.

3.19. NYEREMÉNYJÁTÉK A FACEBOOKON


A Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) a https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag címen elérhető oldalon közös adatkezelésben szervez és bonyolít le nyereményjátékot.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, irányítószám, név, e-mail cím, munkahely neve, címe, az irodában dolgozók és a nyereményt megosztók száma, a szöveges leírásban megadott egyéb személyes adatok, a nyertesek aláírása a játékos neve, pontszáma, helyezése és fényképe.
Amennyiben a nyereményjáték során a részt vevő hozzájárulását adja reklám célú üzenetek küldéséhez, úgy ezen adatkezelésre a jelen tájékoztató 3.11. pontja vonatkozik.

Az adatok törlésének határideje:
 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.

Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve és munkahelyük megnevezése, illetve a legjobb tíz eredményt elérő játékos neve, pontszáma, helyezése és fényképe a https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag.hu oldalon

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80773/2014.

TCHIBO.COM/HU

3.20. A TCHIBO.COM/HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI


Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A honlapra érkező látogatók adatainak kezeléséről a következő weblapon ad tájékoztatást az üzemeltető Tchibo GmbH (Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország): http://www.tchibo.com/content/549668/-/de/kontakt/datenschutzhinweis.html

3.21. A TCHIBO.COM/HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A tchibo.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (JSESSIONID, BIGipServerpool_CORA,
TS5ea66e, aaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbb).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az oldalon grafikus mérőpontok kerültek elhelyezésre, melyek mérési eredményeit a honlap szervere rögzíti. A grafikus mérőpontok alapján a honlaplátogatók a későbbiekben nem azonosíthatók.

KAPCSOLATFELVÉTEL A TCHIBO-VAL

3.22. A TCHIBO BUDAPEST KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE


Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a tchibo.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Tchibo Budapest Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:
Név: Tchibo GmbH
Székhely: Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Bratislava, Kalinc'iakova, Szlovákia

3.23. TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

A Tchibo Budapest Kft. call centerébe érkező hívások rögzítésre kerülnek.
Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok, a hívás dátuma, időpontja.
Az adatok törlésének határideje: 28 nap.

Adatfeldolgozók:
Név: Tchibo GmbH
Székhely: Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Bratislava, Kalinc'iakova, Szlovákia

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

3.24. JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

A Tchibo Budapest Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított 6 hónap.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73839/2014.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Tchibo Budapest Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Tchibo Budapest Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, fióktelepén, adatfeldolgozóinál, valamint a Nexinto GmbH (Nagelsweg 33-35., D-20097 Hamburg, Németország) szervertermében a 21107 Hamburg, König-Georg Deich2, Németország cím alatt, az Easynet GmbH (20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország) szervertermében, az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) szervertermében a 1143 Budapest, Ilka u. 34. cím alatt, az E.N.S. Informatikai és Rendszerinformációs Zrt. (1174 Budapest, Koch Aladár u. 4. 1. em. 4.) 1143 Budapest, Ilka u. 34., és 1108 Budapest, Kozma u. 2. címeken található szervertermében elhelyezett szerverén, továbbá a 3.18. fejezet szerinti adatkezelés tekintetében a Person Magyarország Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) székhelyén, fióktelepein és 1055 Budapest, Szent István krt. 19. alatti szerverén, a Halation Media Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Vihar u. 3.) BIX központban, a 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatt található szerverein találhatók meg.

A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Tchibo Budapest Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Tchibo Budapest Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Tchibo Budapest Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Tchibo Budapest Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE


Név: Tchibo Budapest Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-065659
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10581418-2-44
Telefonszám: 06.23.502.000
E-mail: levelek@tchibo.hu

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a Tchibo Budapest Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Tchibo Budapest Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:
A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:
A Tchibo Budapest Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Tchibo Budapest Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Törléshez való jog:
A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A Tchibo Budapest Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Tchibo Budapest Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A Tchibo Budapest Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:
A Tchibo Budapest Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a Tchibo Budapest Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.
Adatvédelem - http://www.ppos.hu