Schließen
mood_data_security
Tchibo Budapest Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


TARTALOM

1. BEVEZETÉS
2. DEFINÍCIÓK
3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

SHOP ADATKEZELÉSEK
3.1. VÁSÁRLÓI ADATOK
3.2. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE
3.3. JAVÍTÁSRA ÁTVÉTEL
3.4. ALKATRÉSZ RENDELÉS
3.5. TALÁLT TÁRGYAK

VAGYONVÉDELEM
3.6. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

TCHIBO.HU
3.7. A WWW.TCHIBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA
3.8. A WWW.TCHIBO.HU HONLAP SAJÁT COOKIE KEZELÉSE
3.9. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A TCHIBO.HU HONLAPON
3.10. WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ
3.11. TERMÉK AJÁNLÁS
3.12. HÍRLEVÉL, REKLÁM KÜLDÉS

HIRLEVEL.TCHIBO.HU

3.13. A HIRLEVEL.TCHIBO.HU HONLAPLÁTOGATÓINAK ADATAI
3.14. A HIRLEVEL.TCHIBO.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

TCHIBONYEREMENY.HU
3.15. A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
3.16. A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
3.17. REGISZTRÁCIÓ, KÓDBEKÜLDÉS

EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK

3.18. NYEREMÉNYJÁTÉK A FACEBOOKON

TCHIBO.COM/HU

3.19. A TCHIBO.COM/HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
3.20. A TCHIBO.COM/HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

KAPCSOLATFELVÉTEL A TCHIBO-VAL

3.21. A TCHIBO BUDAPEST KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
3.22. TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE
3.23. JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

EGYÉB ADATKEZELÉSEK
4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. BEVEZETÉS
A Tchibo Budapest Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1., a továbbiakban szolgáltató,
adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
A Tchibo Budapest Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a http://www.tchibo.hu/-s400030590.html címen.
A Tchibo Budapest Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti
közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg
nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tchibo Budapest Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.

A Tchibo Budapest Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az
elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és
betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

2. DEFINÍCIÓK


2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható    természetes személy;


2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;


2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;


2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;


2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;


2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;


2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;


2.8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;


2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;


2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;


2.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Tchibo Budapest Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson
alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését,
tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük
közönségünket.
Felhívjuk a Tchibo Budapest Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése.


SHOP ADATKEZELÉSEK


3.1. VÁSÁRLÓI ADATOK


Az adatkezelés célja: a Tchibo üzleteiben történő vásárlás, megrendelés, számla
kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések
teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2)
bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a
vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.
Az adatkezelés időtartama: a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve,
telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében
pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az UniCredit
Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) kezeli.

Adattovábbítás:

 • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) felé.


Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.


3.2. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan
felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7)
bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk
megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a
fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.


Az adatkezelés időtartama:

 • visszárubizonylatok a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

3.3. JAVÍTÁSRA ÁTVÉTEL


Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által forgalmazott kávégépek, egyéb
termékek javítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
dátum, aláírás.


Az adatkezelés időtartama:

 • a bizonylatok a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.


Adattovábbítás:

 • minden adat a Tchibo Service Center Breisach, (Nachtwaid 8., 79206 Breisach, Németország), Tchibo Service Center Sömmerda (Erfurter Höhe 105., 99610 Sömmerda, Németország), illetve a Szerviz Kft. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.) felé,
 • minden adat a szállítást végző TRANS-O-FLEX Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület) felé.


Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a szállítást végző TRANS-O-FLEX Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület) tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.


Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Bratislava, Kalinc'iakova, Szlovákia


3.4. ALKATRÉSZ RENDELÉS

A Tchibo üzleteiben vásárolt termékekkel kapcsolatosan felmerülő alkatrészigény
nyomtatványon kerül rögzítésre.
Az adatkezelés célja: a Tchibo üzleteiben vásárolt termékekkel kapcsolatosan felmerült
alkatrészigény dokumentálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a kitöltés dátuma, a nyomtatvány kitöltésének oka
(megrendelés vagy érdeklődés), a vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, az átvételre
kijelölt Tchibo bolt megnevezése, az érintett termék adatai, cikkszám hiányában a vásárlás
időpontja, az igényelt alkatrész megnevezése, a probléma leírása, valamint a szöveges
megjegyzésben esetlegesen megadott további személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.


3.5. TALÁLT TÁRGYAK


Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben talált tárgyak nyilvántartása, a
tulajdonos ill. a találó értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a.
A kezelt adatok köre: a találó neve, címe, a talált tárgy megnevezése, részletes leírása, a
találás körülményei, a megtaláló és a műszakvezető aláírása, a jegyzőkönyv kitöltésének
dátuma.


Az adatkezelés időtartama:

 • az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, legfeljebb nyolc nap, értékesítés esetében három hónap elteltével.


VAGYONVÉDELEM


3.6. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

A Tchibo Budapest Kft. boltjaiban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik,
melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a bolt teljes területén. A kamerák pontos
elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a pénztárnál
elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.


Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű
pénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése,
az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: a vásárlók és érdeklődők esetében az érintett hozzájárulása a
bolt területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.
A kezelt adatok köre: a bolt területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó
arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c)
és d) pont].
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a boltban található szerveren,
fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen
személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.
Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének illetve a felvételek megtekintésére, a
felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Tchibo erre kijelölt munkavállalója jogosult,
a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az
azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben
rögzíti.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-100103/2016.


Az érintett jogai:
Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy
jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg,
illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen
szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi
látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot,
amin más személy nem vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők,
az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is)
tartalmazó felvételt.
Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását
illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.


TCHIBO.HU


3.7. A WWW.TCHIBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA


A www.tchibo.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a
felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások
működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések
megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)
bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: harminc nap.
Adatfeldolgozó: Nexinto GmbH (Nagelsweg 33-35., D-20097 Hamburg, Németország)


A Tchibo Budapest Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más
információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem
törekszik.
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett
azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott)
adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó
következtetéseket lehessen levonni.


Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső
szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a
felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e
hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó
böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím,

böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja)
képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató
szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével
megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet
használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők
tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.


A www.tchibo.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési
adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad
részletes felvilágosítást.


A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése
érdekében további szolgáltatók kódja került beágyazásra, valamint a jelen tájékoztató 3.9. pontjában felsoroltak.


3.8. A WWW.TCHIBO.HU HONLAP SAJÁT COOKIE KEZELÉSE


A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.


Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok
tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon
követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott
ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése (_pushupCookiesEnabled, hunter_track_data)

webanalitikai mérések (HU_visit, wt_cookiecontrol, HUwbdcsession, kvcd),

bankkártyás fizetés lebonyolítása (SECURETOKEN).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.


Az adatkezelés időtartama:

 • a munkamenet lezárultáig (SECURETOKEN, hunter_track_data, ABTastySession, HUwbdcsession),
 • 30 perc
 • egy hónap (_pushupCookiesEnabled),
 • két hónap (HU_visit),
 • hat hónap (wt_cookiecontrol),
 • 390 nap

Adatfeldolgozó: Nexinto GmbH (Nagelsweg 33-35., D-20097 Hamburg, Németország)


A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a
számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb
érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.


A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy
nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.


A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie


3.9. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A TCHIBO.HU HONLAPON


Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre
szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a
felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi
internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső
szolgáltató cookie-ját használják.


A tchibo.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a
Google Analytics kezel cookie-t.


A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/,
címen kérhető bővebb tájékoztatás.
A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy
alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/


A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy
nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.


Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van
letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.


A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie


3.10. WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ


Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a
vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése,
a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói
kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing
tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a
Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, email
cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és
jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke),
számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.


Az adatkezelés időtartama:

 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,
 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a ConCardis
GmbH (65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. Németország), PayPalon keresztüli fizetési
módozat választása esetén pedig a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe
S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli.


Adattovábbítás:

 • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a ConCardis GmbH (65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. Németország) felé,
 • PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.àr.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé,
 • termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a trans-o-flex Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa u. 12 / L1 épület) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a trans-o-flex
Hungary Kft. tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.


A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a
személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: Nagelsweg 33-35., D-20097 Hamburg, Németország

Név: Tchibo GmbH
Székhely: Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Bratislava, Kalinc'iakova, Szlovákia

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budpest, Cuczor u. 10.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-69104


3.11. TERMÉK AJÁNLÁS

A Tchibo webáruházban minden termék adatlapján megtalálható az „Ajánlás” funkció,
melynek űrlapján egy ismerős nevét, e-mail címét, az ajánló nevét, e-mail címét és
szöveges üzenetet lehet megadni.
A rendszer a megadott adatokat nem rögzíti, mindössze az ajánló kiküldéséhez használja
fel.


3.12. HÍRLEVÉL, REKLÁM ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE

A Tchibo Budapest Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi
annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje
felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a tchibo.hu weboldalon és
partnerei weboldalain.

A Tchibo Budapest Kft. hírlevelére a tchibo.hu weboldalon kívül az üzletekben elhelyezett
űrlapok kitöltésével, valamint a hirlevel.tchibo.hu és a tchibonyeremeny.hu oldalon is lehet
regisztrálni.
A hírlevélre a felhasználók Facebook connect segítségével is feliratkozhatnak, melyhez az
e-mail cím, név, adatokat veszi át a Tchibo Budapest Kft. a felhasználó adatlapjáról.
A Tchibo egyes partnerei által szervezett nyereményjátékokon való hozzájárulás
megadása esetén a jelen fejezetben ismertetett hírlevél adatbázisba kerülnek az átvett
adatok.

Az adatkezelés célja:
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek és SMS-ek
küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing
üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló
személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak
küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a
Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, telefonszám, név,
születési dátum, nem, lakcím, rendelkezik-e Cafissimo kávégéppel, és a direktmarketing

célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és
leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos
analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe,
kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 21 nap, egyébként
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • az üzletekben kitöltött eredeti regisztrációs lapokat három év elteltével megsemmisíti az adatkezelő.


A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a
személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.


Adatfeldolgozók:
Név: Innoweb Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22.

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerinformációs Zrt.
Székhely: 1174 Budapest, Koch Aladár u. 4. 1. em. 4.

Név: T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103540/2016.


HIRLEVEL.TCHIBO.HU

3.13. A HIRLEVEL.TCHIBO.HU HONLAPLÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások
működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések
megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)
bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a
felhasználó számítógépének IP címe.
Az adatkezelés időtartama: öt nap.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső
szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. A külső szolgáltató szerverei közvetlenül a
felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e
hivatkozás szolgáltatója az ő szervereihez történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó
böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató
szerverei szolgálják ki. A Tchibo Budapest Kft. és a külső szolgáltató szerverei közötti
kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok
átadása, továbbítása sem történik.
Az adatok külső szolgáltató szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes
felvilágosítást nyújtani.
A hirlevel.tchibo.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A

mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes
felvilágosítást nyújtani.
A hirlevel.tchibo.hu honlap a Facebook „Like” szolgáltatásának elérhetősége érdekében
közvetlenül kapcsolódik a facebook.com címen elérhető szolgáltató szerveréhez.

A külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk
tekintetében.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie


A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van
lehetőség.

Adatfeldolgozók:
Név: Innoweb Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22.

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerinformációs Zrt.
Székhely: 1174 Budapest, Koch Aladár u. 4. 1. em. 4.


3.14. A HIRLEVEL.TCHIBO.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A tchibo.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok
tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van
lehetőség.

Az oldalon grafikus mérőpontok kerültek elhelyezésre, melyek mérési eredményeit a
honlap szervere rögzíti. A grafikus mérőpontok alapján a honlaplátogatók a későbbiekben
nem azonosíthatók.

Adatfeldolgozók:

Név: Innoweb Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22.

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerinformációs Zrt.
Székhely: 1174 Budapest, Koch Aladár u. 4. 1. em. 4.


TCHIBONYEREMENY.HU

3.15. A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A tchibonyeremeny.hu webszervere nem rögzít honlaplátogatói adatokat.

3.16. A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A tchibo.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok
tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások

menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van
lehetőség.
Adatfeldolgozó:
Név: Halation Media Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vihar u. 3.


3.17. REGISZTRÁCIÓ, KÓDBEKÜLDÉS

A Tchibo nyereményjátékába a tchibonyeremeny.hu oldalon található regisztrációs űrlap
segítségével lehet jelentkezni.
Az adatkezelés célja: a Tchibo által szervezett nyereményjátékon való részvétel,
nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség
teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők
részére, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése,
valamint a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról,
direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése,
kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása, a
nyertesekről készített fényképfelvétel Tchibo Budapest Kft. reklám-promócióihoz, ill. PR
tevékenységéhez történő felhasználása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a,
Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, jelszó, hány
munkatársával szeretne együtt kávézni a nyereménnyel?, valamint új csapat alapítása
esetén a munkahely neve, címe, a csapat neve, AP kód, a nyugta dátuma, időpontja, a
vásárlás helyszíne, a vásárolt termék típusa, az utolsó belépés és kódfeltöltés időpontja, a
nyertesekről készített fénykép és a direktmarketing célú megkereséshez adott
hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével
kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található
hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama:

 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • a nyertesekről készített fényképfelvételek a nyeremények átvételét követő év végéig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.


Nyilvánosságra hozatal:

 • a nyertes neve, a nyeremény napja, a csapat neve a tchibonyeremeny.hu weboldalon,
 • a nyertesekről készített felvételeket a Tchibo Budapest Kft. teljes egészében vagy részleteiben későbbi reklám-promócióihoz, ill. PR tevékenységéhez felhasználja, nyilvánosságra hozza.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a
személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.


Adatfeldolgozó:
Név: Wonderduck Agency Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31.

Név: Halation Media Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vihar u. 3.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71009/2016.


EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Tchibo Budapest Kft. további, jelen tájékoztatóban nem szereplő nyereményjátékai
lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében az érintett játékok
szabályzatai, adatkezelési tájékoztatói az irányadók.
Amennyiben a nyereményjáték során a részt vevő hozzájárulását adja reklám célú
üzenetek küldéséhez, úgy ezen adatkezelésre a jelen tájékoztató 3.12. pontja
vonatkozik .

3.18. NYEREMÉNYJÁTÉK A FACEBOOKON

A Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) a
https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag címen elérhető oldalon közös
adatkezelésben szervez és bonyolít le nyereményjátékot.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. által a
https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag címen elérhető oldalon szervezett
nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal,
számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2)
bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, irányítószám, név, e-mail cím, munkahely neve,
címe, az irodában dolgozók és a nyereményt megosztók száma, a szöveges leírásban
megadott egyéb személyes adatok, a nyertesek aláírása a játékos neve, pontszáma,
helyezése és fényképe.


Az adatok törlésének határideje:

 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.


Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve és munkahelyük megnevezése, illetve a legjobb
tíz eredményt elérő játékos neve, pontszáma, helyezése és fényképe a
https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag.hu oldalon.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103676/2016.


TCHIBO.COM/HU

3.19. A TCHIBO.COM/HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI


Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások
működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések
megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)
bekezdése.
A honlapra érkező látogatók adatainak kezeléséről a következő weblapon ad tájékoztatást
az üzemeltető Tchibo GmbH (Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország):
http://www.tchibo.com/content/549668/-/de/kontakt/datenschutzhinweis.html

3.20. A TCHIBO.COM/HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE


A tchibo.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok
tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van
lehetőség.

Az oldalon grafikus mérőpontok kerültek elhelyezésre, melyek mérési eredményeit a
honlap szervere rögzíti. A grafikus mérőpontok alapján a honlaplátogatók a későbbiekben
nem azonosíthatók.


KAPCSOLATFELVÉTEL A TCHIBO-VAL

3.21. A TCHIBO BUDAPEST KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE


Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a
honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a tchibo.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában
található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Tchibo Budapest Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével,
a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal
együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:
Név: Tchibo GmbH
Székhely: Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Bratislava, Kalinc'iakova 31., Szlovákia

3.22. TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

A Tchibo Budapest Kft. call centerébe érkező hívások rögzítésre kerülnek.
Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos
bizonyíthatóság.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés
hangfelvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok, a hívás dátuma,
időpontja.
Az adatok törlésének határideje: 28 nap.


Adatfeldolgozók:
Név: Tchibo GmbH
Székhely: Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Bratislava, Kalinc'iakova, Szlovákia

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

3.23. JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

A Tchibo Budapest Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a
kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban
megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított 6 hónap.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73839/2014.


EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása
végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Tchibo Budapest Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA


A Tchibo Budapest Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a
székhelyén, telephelyein, fióktelepén, adatfeldolgozóinál, valamint
a Nexinto GmbH (Nagelsweg 33-35., D-20097 Hamburg, Németország) szervertermében
a 21107 Hamburg, König-Georg Deich2, Németország cím alatt,
az Easynet GmbH (20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország) szervertermében,
az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) szervertermében a 1143
Budapest, Ilka u. 34. cím alatt,
az E.N.S. Informatikai és Rendszerinformációs Zrt. (1174 Budapest, Koch Aladár u. 4. 1.
em. 4.) 1143 Budapest, Ilka u. 34., és 1108 Budapest, Kozma u. 2. címeken található
szervertermében elhelyezett szerverén, továbbá
a 3.18. fejezet szerinti adatkezelés tekintetében a Person Magyarország Kft. (7400
Kaposvár, Petőfi tér 1.) székhelyén, fióktelepein és 1055 Budapest, Szent István krt. 19.
alatti szerverén, a Halation Media Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Vihar u. 3.) BIX központban, a 1132
Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatt található szerverein találhatók meg.


A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


A Tchibo Budapest Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Tchibo Budapest Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a
tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Tchibo Budapest Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki,
szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának
védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.

A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Tchibo Budapest Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett
a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz,
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra
vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására,
vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől
megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket
megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és
bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések
hatékonyságának ellenőrzését is.


5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Tchibo Budapest Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-065659
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10581418-2-44
Telefonszám: 06.23.502.000
E-mail: levelek@tchibo.hu

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy
zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a Tchibo Budapest Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa
kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén
annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett
erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Tchibo Budapest Kft.
költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:
A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg
és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:
A Tchibo Budapest Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Tchibo Budapest Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:
A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a
kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.


Eljárási szabályok:
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
A Tchibo Budapest Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az
érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Tchibo Budapest Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen
- annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A Tchibo Budapest Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő
egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:
A Tchibo Budapest Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi
jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben
a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a Tchibo Budapest Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van,
forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit


Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.
Adatvédelem - http://www.ppos.hu