Tchibo Budapest Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

A Tchibo Budapest Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Tchibo Budapest Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tchibo.hu oldalon az Adatvédelem menüpont alatti címen.
A Tchibo Budapest Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tchibo Budapest Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Hozzájárulás és visszavonás egyedi online szolgáltatások igénybevételéhez/nyomon követési adatok gyűjtéséhez

A Tchibo Budapest Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:
A Tchibo Budapest Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyo-mozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-sértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.);,
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés kere-tében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljá-rási szabályairól (Szav. r.).

SHOP ADATKEZELÉSEK

A Tchibo Budapest Kft. a vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (pl. számlák, nyugták) az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára (tranzakció összege), fizetés módja.
Az adatkezelés időtartama:
 • a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig,
 • a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Concardis Gmbh (Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Németország) kezeli.
Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetés esetén azonosítószám, a tranzakció összege, dátum, időpont a Concardis Gmbh részére.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozók:
Név: Prohuman 2004 Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
Adatfeldolgozói feladat: a Tchibo Budapest Kft. részére ügyfélszolgálatos, recepciós és ügyvezetői asszisztens munkakörök ellátása

Név: PannonDiák Iskolaszövetkezet
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Adatfeldolgozói feladat: adminisztratív teendők ellátása

Név: Prodiák Iskolaszövetkezet
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.
Adatfeldolgozói feladat: adminisztratív teendők ellátása

Név: Pannon-Work Iskolaszövetkezet
Székhely: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Adatfeldolgozói feladat: adminisztratív teendők ellátása

Adattovábbítás:
Adóalany természetes személy (pl.: egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) érintett esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) felé továbbítottásra kerül:

adóalany részére kibocsátott számla (Áfa. tv. 169. §) esetén: a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy adószáma, amely alatt az adó alóli mentesség termék Közösségen belüli értékesítését részére teljesítették, vagy adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; a számla kibocsátásának kelte; a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az Áfa.tv.-ben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az Áfa.tv.-ben alkalmazott TESZOR’15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; teljesítés időpontja, előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításának időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma),

számlával egy tekintet alá eső okirat (Áfa. tv. 170. §) esetén: az okirat kibocsátásának kelte; az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja] az Áfa. tv. 10. melléklet 1., 2. és 4. pontjai alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A vásárló a készpénzes, egyszerűsített számla kiállítása nélküli vásárláson túl más lehetőséget nem tud igénybe venni fizetéskor.

A Tchibo Budapest Kft. üzleteiben elhelyezésre került egy-egy vásárlók könyve a vásárlói észrevételek rögzítése céljából.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. vásárlóinak az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszainak és javaslatainak bejegyzése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Kertv. 5. § (4) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolításra és elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzésre kerülnek három évig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Tchibo Budapest Kft. nem tud személyre szóló választ adni a bejegyzést író vásárlónak.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az adatkezelés időtartama:
 • termék visszavételéről szóló jegyzőkönyvek esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év;
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.
Minőségi kifogás esetén a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben jegyzőkönyvet vesznek fel. A Tchibo Budapest Kft. vásárlói az adatkezelő által forgalmazott kávégépek tekintetében javítási szolgáltatást vehetnek igénybe.

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, a Tchibo Budapest Kft. által forgalmazott kávégépek, egyéb termékek javítása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárló neve, címe, az áru megnevezése, a vételár, a vásárlás időpontja, a vásárlói kifogás leírása, a kijavítás módja, a szervizlap kiállításának dátuma adatok tekintetében adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], tekintettel a Szav. r. 4. § (1) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás. a fogyasztó neve, címe, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezése, vételára, a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja, a hiba bejelentésének időpontja, a hiba leírása, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka.

Az adatkezelés időtartama:
 • a bizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,
 • a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvek tekintetében a Szav. r. 4. § (6) bekezdése alapján három év.
Javítási igény esetén adattovábbítás:

Minden adat a következő szervizek egyike felé:

a Tchibo Service Center Breisach, (Nachtwaid 8., 79206 Breisach, Németország),

Repaircenter Severin / Tchibo Service Center Severin (Am Brühl 27 59846 Sundern, Németország),

Tchibo Repair Center Euro-Repair (Europa-Alle 77., 54343 Föhren, Németország),

ESCoor Service Systems GmbH & Co. KG (Friedrich-Penseler-Strasse 17, 21337 Lüneburg, Németország),

Repaircenter Baumeister GmbH & Co. KG /Tchibo Service Center (Rostock Neu Roggentiner Str. 2 18184 Rostock/Roggentin, Németország).

minden adat a szállítást végző GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló minőségi kifogása kezelésének elmaradása.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos ill. a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Ptk. 5:54. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: a találó neve, címe, a talált tárgy megnevezése, részletes leírása, a találás körülményei, a megtaláló és a műszakvezető aláírása, a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma.

Az adatkezelés időtartama:
 • az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

VAGYONVÉDELEM

A Tchibo Budapest Kft. üzleteiben elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre az üzlet teljes területén.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, a vagyon, valamint jelentős értékű készpénz védelme, a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos érdeke fűződik a személy- és vagyonvédelemhez. A kezelt személyes adatok típusa: a Tchibo Budapest Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai, a felvétel készítésének dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:
 • felhasználás hiányában három nap.
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a boltban található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének, illetve a felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Tchibo Budapest Kft. erre kijelölt munkavállalói jogosultak, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Tchibo Budapest Kft.
A Tchibo Budapest Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elköve-tő azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Adattovábbítás:
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az alábbi nemzeti jogszabályokra: Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv. 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai:
Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (pl. dátum, időpont) helyesbítését.

Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

TCHIBO.HU

A www.tchibo.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása és felderítése, a honlap biztonságos működése és az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához és felderítéséhez, a honlap biztonságos működéséhez és az adatbiztonsági követelmények teljesítéséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama:
 • két hét.
Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

A Tchibo Budapest Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
 • Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím1 , böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A honlap a felhasználók követése, személyre szabott ajánlások megjelenítése, analitikai mérések elvégzése, valamint a kosárelhagyás figyelmeztető üzenet küldése érdekében kapcsolódik közvetlenül a Onetrust, az Exactag, a Google Analytics, az Episerver, a Computop Paygate GmbH, és a PayPal szervereihez. Az adatok kezeléséről az adatkezelők a következő címeken adnak részletes felvilágosítást:

Név:
Onetrust
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége:
https://www.onetrust.com/privacy-notice/

Név:
Google Analytics
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége:
http://www.google.com/intl/hu/policies/

Név:
Episerver
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége:
https://www.episerver.com/legal/privacy-statement

Név:
Exactag
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége:
https://www.exactag.com/en/data-privacy/

Név:
Computop Paygate GmbH
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége:
DigiCert Secure - www.computop-paygate.com

Név:
PayPal
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége:
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

1Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Funkciók tekintetében megkülönböztetünk a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütiket, amelyek elhelyezésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos érdeke a honlap üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága.

A működéshez nem elengedhetetlen sütik kezelsének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása. Ezen sütik céljuk tekintetében lehetnek statisztikai célú (a pillanatnyi működéshez nem szükséges technikai adatokat gyűjtő, a szolgáltatás jövőbeni fejlesztéséhez vagy látogatószám méréshez stb. használt) sütik, valamint marketing célú (követő, hirdetésekhez kapcsolódó stb.) sütik.

Az egyes sütikről a Tchibo Budapest Kft. oly módon tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy ún. Consent Management Platform (CMP) szolgáltató segítségét veszi igénybe. A Tchibo Budapest Kft. CMP szolgáltatója a OneTrust.
Elérhetősége:
https://www.onetrust.com

A mindenkori süti tájékoztató a weblap láblécében, Süti (cookie) beállítások elnevezés alatt érhető el. Itt bármikor lehetőség van a korábbi süti beállítások módosítására és törlésére.

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
A tchibo.hu honlapon lehetőség nyílik online felhasználói fiók létrehozására. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal vásárlásaikat nyomon tudják követni.

A regisztrációs folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Tchibo Budapest Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.14. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfélszám, ország, megszólítás, név, egyéb cím, utca, házszám, postai irányítószám, település, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, valamint a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó.

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év.
Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.
Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés
A tchibo.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges.

Amennyiben a jelen tájékoztató 2.9. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

A vásárlási folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Tchibo Budapest Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.14. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárló tájékoztatása e-mailen és SMS-ben a megrendelésével kapcsolatosan.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke, számlázási cím, szállítási cím, fizetés módja) tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: ügyfélszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, fizetés módja.

Az adatkezelés időtartama:
 • a számviteli bizonylatok adatai (számlán szereplő adatok) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év,
 • egyéb, a vásárlás során keletkezett személyes adatok tekintetében az adat keletkezésétől számított négy év.
Bankkártya adatok kezelése:
Az Ön bank-, illetve hitelkártya adatait a Tchibo nem tárolja, hanem közvetlenül a Computop Paygate GmbH (96050 Bamberg, Schwarzenbergstraße 4., Németország) részére küldi meg titkosítva és biztonságos módon, ahol azokat az adatvédelmi követelményeknek megfelelően dolgozzák fel a fizetések teljesítéséhez. Az Ön álnevesített hitelkártyaadatait csak akkor tárolja a Tchibo, ha a megrendelés részeként ügyfélfiókot hoz létre. Ezeket az adatokat bármikor törölheti ügyfélfiókjában. Emellett természetesen megfelelünk a kötelező Fizetési Kártyaipari Adatbiztonsági Szabvány (PCI-DSS) követelményeinek is.

Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Computop Paygate GmbH (96050 Bamberg, Schwarzenbergstraße 4., Németország) felé,
 • PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé,
 • termékek kiszállítása esetén a címzett neve, kiszállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, a csomagszám, illetve a fizetendő összeg (akár 0Ft) az Express One Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa u. 12 / L1 épület) vagy a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Az adatok felhasználásra kerülnek postai megkeresésekre, a Tchibo jelen tájékoztató 2.16. pontjában foglaltak szerint.

TchiboCard hűségkártya használata esetén a vásárlások adatai bekerülnek a jelen tájékoztató 2.24. pontjában részletesen kifejtett nyilvántartásba.

Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18., Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31., Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és. V.
Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés

A tchibo.hu weboldalon ajándékkártya vásárolható, amely e-mailen, vagy kinyomtatható PDF-ként érhető el.

Az adatkezelés célja: a megajándékozott részére ajándékkártya küldése e-mailben, illetve az ajándékkártya ellátása a megajándékozott nevével.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vásárlók minél magasabb szintű kiszolgálásához, a vásárlás megkönnyítéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: e-mailben a megajándékozott részére küldhető ajándékkártya esetén a megajándékozott e-mail címe és neve, vonalkód; PDF-ajándékkártya vásárlása esetén a megajándékozott neve, vonalkód.

Az adatkezelés időtartama:
 • 4 év
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Tchibo Budapest Kft. nem tud személyre szóló ajándékkártyát kiállítani a vásárlónak, illetve nem tudja elküldeni a megajándékozott részére.
 • Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a regisztrált felhasználó úgy lép ki a webáruházból, hogy a kosarába helyezett termékeket nem vásárolta meg és a hírlevélre (2.14. pont) fel van iratkozva, a rendszer néhány óra múlva erről értesítő e-mailt küld, ha ehhez az érintett hozzájárult.

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre figyelmztetés, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása a hírlevélre való feliratkozással.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek, azok ára, a termékek végösszege, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen
 • e-mail útján a ugyfelszolgalat@tchibo.hu címen, továbbá
 • telefonon a 06-80-021-375 számon
Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap értesítést a kosárban felejtett termékekről.

Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat e célból nem kezelheti tovább.
A Tchibo webáruházból rendelt termékekről a vásárlók a kiszállítást követően szöveges és pontszámos értékelést adhatnak. Az értékelés történhet névtelenül, vagy az értékelő vezetékneve kezdőbetűjének és keresztnevének honlapon való megjelenítésével. Az értékelés során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Tchibo Budapest Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.14. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás után a termékek értékelése, az értékelések nyilvánosságra hozatala, marketing célú felhasználása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, név, e-mail cím, az értékelés szövegében megadott egyéb személyes adatok, az értékelés pontszáma.

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig;
 • nem jelenik meg többet az értékelés, ha a termék a kínálatból kikerül;
 • egyébként 5 évig látható az értékelés.
Nyilvánosságra hozatal:
 • az értékelő vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés szövege, pontszáma, online a tchibo.hu oldalon vagy nyomtatott formában a Tchibo kiadványaiban.
A nyilvánosságra hozatal jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

Nyilvánosságra hozatal anonim módon:
 • a termékértékelés az érintett választása szerint anonim módon kerül nyilvánosságra, illetve
 • 3 év elteltével az értékelések anonimmá válnak.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen
 • e-mail útján a ugyfelszolgalat@tchibo.hu címen, továbbá
 • telefonon a 06-80-021-375 számon
Adatfeldolgozók:

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18., Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: eKomi Ltd
Székhely: 10969 Berlin, Markgrafenstraße 11., Németország
Adatfeldolgozói feladat: termékértékelő rendszer biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a termékértékelésben.
A Tchibo Budapest Kft. hírlevelére a tchibo.hu weboldalon lehet regisztrálni.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési dátum és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe2 , kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 10 nap, egyébként
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.
2Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Profilalkotás:
Amennyiben a felhasználó ehhez külön hozzájárul a hírlevélfeliratkozás vagy később hírlevélben történő megkeresés során, a Tchibo Budapest Kft. a hírlevélre feliratkozók adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy a későbbiekben reklámjait személyre szabottan közölhesse felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a tchibo.hu weboldalon és partnerei weboldalain.

A profilalkotás során alkalmazott logika: a felhasználók által önkéntesen megadott, illetve a rendszerek által mért megnyitási, kattintási és vásárlási adatok alapján profilalkotás történik, mely információk alapján képesek vagyunk a fogyasztók részére célzott tartalmakat küldeni.
A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek küldése.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen
 • e-mail útján a ugyfelszolgalat@tchibo.hu címen, továbbá
 • telefonon a 06-80-021-375 számon
 • Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat e célból nem kezelheti tovább.
Adatfeldolgozók:

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18., Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Episerver GmbH
Székhely: 10179 Berlin, Wallstraße 16, Németország
Adatfeldolgozói feladat: hírlevél küldés, menedzselés

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesülhet a Tchibo hírlevelekben található információkról.
Amennyiben az érintett korábban a jelen tájékoztató 2.14. fejezet szerinti hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Tchibo marketing célból megkeresse, és felkeresi e-mailben vagy telefonon ügyfélszolgálatunkat, akkor a Tchibo megkeresheti és visszajelzést kérhet arról, mennyire volt elégedett szolgáltatásunkkal.

Az adatkezelés célja: a Tchibo szolgáltatásai színvonalának növelése, az ügyfélszolgálatot felkereső érintettek véleményének megismerése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum és időpont, e-mail cím, név, a kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok és az ahhoz kapcsolódó értékelés.

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen
 • e-mail útján a ugyfelszolgalat@tchibo.hu címen, továbbá
 • telefonon a 06-80-021-375 számon
 • Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat e célból nem kezelheti tovább.
Adatfeldolgozók:

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18., Németország
Adatfeldolgozói feladat: a funkció technikai feltételeinek biztosítása

Név: Rogator AG
Székhely: 90411 Nürnberg, Emmericher 17., Németország
Adatfeldolgozói feladat: a funkció technikai feltételeinek biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem ad visszajelzést a Tchibo szolgáltatásairól.
A Tchibo webáruházának vásárlói adatbázisában (lásd a jelen tájékoztató 2.10. pontját) szereplő személyek részére postai úton időszakonként marketing tartalmú megkereséseket küld ki.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó postai küldemények továbbítása a vásárlói adatbázisban szereplők részére, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján reklámküldemény küldéséhez a Grt. 6. § (4) bekezdése szerint.

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, valamint a postai úton történő direkt marketing célú megkeresést megtiltó érintett nyilatkozatok.

Az adatkezelés időtartama:
 • az érintett megtiltó nyilatkozatáig, de legkésőbb
 • az utolsó webáruházi vásárlásától számított 4 évig.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen
 • e-mail útján a ugyfelszolgalat@tchibo.hu címen, továbbá
 • telefonon a 06-80-021-375 számon
Azoknak az érintetteknek a neve és címe, akik tiltakoztak a postai úton történő direkt marketing célú megkeresés ellen, az adatkezelő által vezetett tilalmi, Robinson-listára kerülnek, a további megkeresések elkerülése érdekében.

Adatfeldolgozó:
Név: Pátria Nyomda Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
Adatfeldolgozói feladat: postai dm küldemények összeállítása, kiküldése

TCHIBOFAMILY.HU

A tchibofamily.hu webszervere nem rögzít honlaplátogatói adatokat.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím3 , böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A www.tchibofamily.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Adatfeldolgozó:
Név: Artificial Group Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása, honlap kezelése

3Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A tchibofamily.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja:
- a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID),
- statisztikai cél
- _ga: A Google Analytics által telepített cookie. A cookie tekintetbe veszi a látogatói, munkamenet, kampány adatokat, és nyomon követi az oldal használatát az oldalelemző jelentéshez. A cookie egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatókhoz az azonosításukhoz.
- _gat: A Google Analytics által használt cookie. A felhasználói fiókhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódó egyedi azonosító számot tartalmaznak a névben szereplő mintaelemek
- _gid: A Google Analytics által telepített cookie. A cookie információkat tárol arról, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt és segít a weboldal használatával kapcsolatos elemző jelentés elkészítésében. A gyűjtött adatok a látogatószám, a forrás, ahonnan a látogatók érkeztek és a meglátogatott oldalak.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve statisztikai célú cookie-k esetén az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID,
 • egy perc (_gat),
 • két óra (ci_session),
 • egy nap (splash),
 • két év (_ga).
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozók:

Név: Artificial Group Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása, honlap kezelése
A Tchibo Budapest Kft. nyereményjátékába a jatek.tchibofamily.hu oldalon található regisztrációs űrlap segítségével lehet jelentkezni. Az aktuális nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója elérhető a promóciós oldal láblécében.

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, jelszó, regisztráció dátuma és időpontja, illetve a felhasználók IP címe, IP lokációja, böngésző típusa, illetve a böngészés ideje.

Az adatkezelés időtartama:
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
Adatfeldolgozók:

Név: Artificial Group Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása, honlap kezelése

Név: Rewart Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Adatfeldolgozói feladat: promóció lebonyolítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vesz részt a Tchibo nyereményjátékában.
A Tchibo Budapest Kft. nyereményjátékába a jatek.tchibofamily.hu oldalon található regisztrációs űrlap segítségével lehet jelentkezni. Az aktuális nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója elérhető a promóciós oldal láblécében.

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, jelszó, regisztráció dátuma és időpontja, illetve a felhasználók IP címe, IP lokációja, böngésző típusa, illetve a böngészés ideje.

Az adatkezelés időtartama:
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
Adatfeldolgozók:

Név: Artificial Group Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása, honlap kezelése

Név: Rewart Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Adatfeldolgozói feladat: promóció lebonyolítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vesz részt a Tchibo nyereményjátékában.
A tchibonyeremeny.hu webszervere nem rögzít honlaplátogatói adatokat.
A tchibonyeremeny.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az oldalon elérhető sütik kapcsán az oldal sütitájékoztatójában kap részletes tájékoztatást. A tájékoztató a következő címen érhető el:
https://tchibonyeremeny.hu/storage/microsite/Xx4zfQhGnYQeK2OqcE0xNL5ouKQOSEAL/Cookie_Policy.pdf
A Tchibo nyereményjátékába a tchibonyeremeny.hu oldalon található regisztrációs űrlap segítségével lehet jelentkezni. Az adatok megadása és a regisztráció elküldése után a rendszer kiküld egy e-mailt, amelyben lévő linkre kattintva kerül a regisztráció élesítésre. Az egyes nyereményjátékokat a már regisztrált felhasználók vehetik igénybe, az adott promóció feltételeinek teljesítésével, további adatok, vásárlást igazoló blokk adatainak megadásával.

Az adatkezelés célja: a Tchibo által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, a nyeremény eljutattása, a nyertes nevének nyilvánosságra hozatala, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek.], mely hozzájárulás bármikor visszavonható.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, jelszó, telefonszám, lakcím, AP kód, a nyugta dátuma, időpontja, a vásárlás helyszíne, a vásárolt termék típusa, az utolsó belépés és kódfeltöltés időpontja, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, és az adatkezeléshez adott hozzájárulás, valamint az életkor és állampolgársági nyilatkozat, a nyeremény megnevezése.

Direkt marketing (reklám) hozzájárulás megadása esetén a jelen tájékoztató 2.14. pontjában írtak is irányadók.

Az adatkezelés időtartama:

meg nem erősített regisztrációs kérelem esetén 14 nap;
a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.

Adattovábbítás:

a nyeremények kiszállítása esetén a címzett neve, címe, e-mail címe és telefonszáma a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása [a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja].

A sorsolás során közjegyző jár el.

Nyilvánosságra hozatal:

a nyertes neve, a nyeremény megnevezése a tchibonyeremeny.hu weboldalon.
Adatfeldolgozók:

Név: Promolab.io Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 12. 1.
Adatfeldolgozói feladat: tchibonyeremeny.hu honlap fejlesztése és működtetése, a nyereményjáték lebonyolítása, az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Név: Sendinblue
Székhely: 7 rue de Madrid Paris, Párizs 75008 Franciaország
Adatfeldolgozói feladat: e-mail kiküldés

Név: Digital Ocean
Székhely: Weismüllerstraße 38, 60314 Frankfurt am Main, Németország
Adatfeldolgozói feladat: tárhelyszolgáltatás

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vesz részt a Tchibo nyereményjátékában.

EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Tchibo Budapest Kft. további, jelen tájékoztatóban nem szereplő nyereményjátékai lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében az érintett játékok szabályzatai, adatkezelési tájékoztatói az irányadók. Amennyiben a nyereményjáték során a részt vevő hozzájárulását adja reklám célú üzenetek küldéséhez, úgy ezen adatkezelésre a jelen tájékoztató 2.14. pontja vonatkozik.
A Tchibo Budapest Kft.https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag és a https://www.instagram.com/tchibomagyarorszag/ címen elérhető oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által a
https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag és a
https://www.instagram.com/tchibomagyarorszag/ címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, a nyertesekről készített kép- és hangfelvétel, valamint az aktuális játék során megadott egyéb személyes adat.

Az adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztató elérhető az adott promóciós oldalon.

Az adatok törlésének határideje:
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • a nyertesekről készített fényképfelvételek a nyeremények átvételét követő év végéig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a nyereményjátékban.

TCHIBO.COM/HU

A www.tchibo.com/hu oldalon nem történik adatgyűjtés.

TCHIBOCARD HŰSÉGPROGRAM

A Tchibo Budapest Kft. Tchibo Card néven hűségprogramot működtet.

Az adatkezelés célja: a TchiboCard hűségprogramban való részvétel lehetőségének a biztosítása, a hűségprogram feltételeinek teljesítése, így különösen a hűségpontok, az un babszemek gyűjtése és felhasználása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja – a hűségprogram részvételeinek, mint szerződésnek teljesítése.

A kezelt személyes adatok típusa:
- a regisztráció során megadásra kerülő adatok: megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum (opció), levelezési cím az Európai Gazdasági Térség területén, telefonszám (opció), e-mail cím(opció), aláírás;

- az áruvásárlással kapcsolatos adatok: vásárlási mód, vásárlás dátuma, a termék megnevezése/cikkszáma, vásárlási érték és fizetési feltételek

Születési dátum megadása:

Amennyiben születési dátumát is megadja a regisztráció során, úgy azzal az érintett hozzájárul ahhoz, hogy születésnapi jókívánságok, születésnapi ajándékok küldésére, valamint vásárlóink életkorának elemzése céljából felhasználjuk az informácót, a reklámok tartalmát az életkorhoz igazítsuk. Ezen adat tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

Az adatkezelés időtartama:
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig.
Adatfeldolgozók:

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18, Németország
Adatfeldolgozói feladat: a program technikai feltételeinek biztosítása

Név: Tchibo Praha, spol. s r.o.
Székhely: 14000 Prága - Michle, Želetavská 1449/9, Csehország
Adatfeldolgozói feladat: a program technikai feltételeinek biztosítása

Név: TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.
Székhely: 821 09 Pozsony, Prievozská 4., Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: a program technikai feltételeinek biztosítása

TCHIBO MOBILALKALMAZÁS

A Tchibo mobilalkalmazás lehetővé teszi személyre szabott ajánlatoknak az alkalmazást használók részére való eljuttatását, egyszerű rendelést az e-mail cím és jelszó megadásával, a felhasználók személyes adatainak kezelését, a megrendelések áttekintését és nyomon követését, a kiválasztott termékek elhelyezését a kívánságlistán, e-mailben történő értesítés kérését, amennyiben a termék ismét kapható, számlamásolat igénylését e-mailben korábbi megrendeléséhez.

A Tchibo alkalmazás letölthető és telepíthető a Play Áruház és az App Store oldaláról. Az alkalmazásba való regisztráció az adatok felhasználó általi megadásával lehetséges.

Felhasználói szokások elemzése:
Az internetes megjelenés igény szerinti kialakítása, gazdasági kiértékelése és irányítása, valamint alkalmazásunk folyamatos optimalizálása céljából az a felhasználó hozzájárulásával a Tchibo Alkalmazásban az „Adjust“ (az adjust GmbH, 10405 Berlin, Saarbrücker Str. 37A, Németország szolgáltatása) és a „Google Firebase“ (a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok szolgáltatása) elemzési szolgáltatást is használjuk.
Az említett adatkezelésekből eredően adattovábbításra kerül sor az általunk megbízott tracking, ill. targeting technológiákat kínáló szolgáltatók szerverére. E szerverek közül néhány az USÁ-ban található. Az adattovábbítás az érintett hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelés letiltása:

Amennyiben adatai tárolásával és kiértékelésével nem ért egyet, akkor az engedélyezésre szolgáló bannerben elvégzett megfelelő beállításokkal (a 7.1-es verziótól) vagy a Tchibo Alkalmazás „Az én Tchibo-m” menüjében a „Használati adatok küldése” beállítási opció kikapcsolásával (a 7.0 verzióig) bármikor letilthatja a tárolást és az adatkezelést. Ebben az esetben a két említett elemző szolgáltatás ki lesz kapcsolva az Ön alkalmazásában, aminek következtében ezek a szolgáltatások semmilyen munkamenet-adatot nem fognak feldolgozni. Viszont előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni digitális ajánlataink összes funkcióját.

Rendelés és fizetés:
A regisztráció nélküli rendelés és fizetés esetén az adatkezelés megegyezik a webáruházi vásárlás során történő adatkezeléssel (lásd a jelen tájékoztató 2.10. pontját).

Az adatkezelés célja: a Tchibo internetes megjelenésének igény szerinti kialakítása, gazdasági kiértékelése és irányítása, valamint alkalmazásunk folyamatos optimalizálása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt adatok köre:
- A regisztrációhoz szükséges adatok, nyilatkozatok: ország, megszólítás, utónév, családnév, postai irányítószám, település, utca, házszám, e-mail cím, telefonszám (adott esetben a szállítási határidő egyeztetéséhez), jelszó, adatvédelmi nyilatkozat elfogadása.

- A regisztrációkor opcionálisan megadható adatok, nyilatkozatok: egyéb cím, születési dátum, feliratkozás Tchibo hírlevélre, hozzájárulás vásárlási és fogyasztási szokásokból személyes profil létrehozásához a reklám- és webes ajánlatok személyes érdeklődéshez igazítása céljából.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud regisztrálni, és ezáltal az alkalmazás bizonyos funkcióit nem tudja használni, opcionálisan megadható adatok, nyilatkozatok elmaradása esetén az alkalmazás egyes funkciói nem működnek.

Üzlet keresése szolgáltatás:
A irányítószám vagy város megadása esetén a Google Térkép szolgáltatás segítségével jelennek meg a Tchibo üzletek. Személyes adatok nem kerülnek mentésre. A www.google.hu/maps általi adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policies/

Hírlevélre feliratkozás:
Amennyiben a regisztráció során vagy később felhasználónk feliratkozik a Tchibo hírlevelére, úgy e-mail cím, megszólítás, utónév, családi név adatok megadásával megtehető.

A hírlevél feliratkozással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről jelen tájékoztató 2.14. fejezetében található bővebb információ.

Képfeltöltés:
A Tchibo alkalmazásban lehetőség van profilkép feltöltésére. Ennek során az alkalmazás hozzáfér a képgalériájához. Ez a kép csak az alkalmazásban a profil egyéniesítésére szolgál. A kép más célra nem lesz felhasználva és harmadik személy részére nem kerül továbbításra. A kiválasztott képet a felhasználó bármikor kicserélheti vagy törölheti.

Értesítések:
Az „Értesítések” opció segítségével a Tchibótól felugró push értesítések formájában aktuális ajánlatokról, újdonságokról, akciókról, utalványokról értesülhet, ha az alkalmazás épp nincsen megnyitva. Ezt a funkciót bármikor a készüléke beállításainál vagy az a Tchibo Alkalmazásban a „Profilom” menüpont alatt aktiválhatja és deaktiválhatja. Hozzájárulása nélkül a Tchibo nem küld Önnek Push értesítéseket.
Ezen funkcióhoz az Apple Inc. („Apple”) (Cupertino, California 95014, Amerikai Egyesült Államok) One Infini-te Loop és a Google Inc. („Google”) (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) Firebase Cloud Messaging (FCM) szolgáltatását vesszük igénybe.

Az adatok törlése és módosítása:
A személyes adatok és a jelszó módosítását és az online fiók törlését a mobil alkalmazásban el lehet végezni. Lehetőség van a számlázási cím és személyes adatok, a szállítási cím, a fizetési mód, és a hozzáférési adatok (e-mail cím, jelszó) módosítására. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak az online fiók kerül törlésre, ügyfélfiókja azonban nem. Amennyiben ügyfélfiókját szeretné törölni, kérjük forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.
Adatfeldolgozók:
Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18., Németország
Adatfeldolgozói feladat: Tchibo Alkalmazás technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31., Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és. V.
Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés

KAPCSOLATFELVÉTEL A TCHIBO-VAL

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a tchibo.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Tchibo Budapest Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:
Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése

Tchibo webáruház és Cafissimo ügyfélszolgálat
A Tchibo ingyenesen hívható webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-80-021-375. Az itt bejövő és kimenő telefonbeszélgetéseket az utólagos bizonyíthatóság érdekében az ügyfélszolgálat üzemeltetője, a Competence Call Center s.r.o. hangfelvétel útján rögzíti.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása és minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos érdeke fűződik jogainak érvényesítéséhez, az utólagos bizonyíthatósághoz.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:
 • egy hónap.
Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center s.r.o.
Székhely: 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése

 • Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud telefonos ügyfélszolgálaton keresztül ügyet intézni.

A Tchibo Budapest Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:
 • a pályázat benyújtásától számított hat hónap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud elektronikus úton jelentkezni a Tchibo Budapest Kft. által közzétett állásajánlatokra.
A Tchibo Budapest Kft. partnerei, beszállítói kapcsolattartóinak adatait üzleti értesítés, kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. partnereivel, beszállítóival való kapcsolattartás, üzleti célú értesítések küldése, az üzleti együttműködés elősegítése szerződés teljesítése céljából, a szerződő partnerek érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mivel a Tchibo Budapest Kft. jogos érdeke partnereivel történő üzleti kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, munkahely, a partnercéggel kötött szerződés teljesítésével összefüggő egyéb információk.

Az adatok kezelésének időtartama:
 • a kapcsolattartó adott munkakörben történő foglalkoztatásáig, vagy az üzleti kapcsolat lezárásáig.
 • Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Tchibo Budapest Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Tchibo Budapest Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Tchibo Budapest Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Tchibo Budapest Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Tchibo Budapest Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Tchibo Budapest Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Tchibo Budapest Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Tchibo Budapest Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Név: Tchibo Budapest Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-065659
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10581418-2-44
Telefonszám: 06.23.502.000
Webáruház ügyfélszolgálat: 06.80.021.375 (ingyenesen hívható)
Bolti ügyfélszolgálat: 06.23.502.027
Cafissimo szerviz: 06.80.021.374 (ingyenesen hívható)
E-mail: levelek@tchibo.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Az adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán
E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:
A Tchibo Budapest Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Tchibo Budapest Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Tchibo Budapest Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Tchibo Budapest Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a Tchibo Budapest Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Tchibo Budapest Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Tchibo Budapest Kft nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Tchibo Budapest Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a Tchibo Budapest Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu