Segítség & Információ


Tchibo Budapest Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

A Tchibo Budapest Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Tchibo Budapest Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tchibo.hu oldalon az Adatvédelem menüpont alatti címen.
A Tchibo Budapest Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tchibo Budapest Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Hozzájárulás és visszavonás egyedi online szolgáltatások igénybevételéhez/nyomon követési adatok gyűjtéséhez

A Tchibo Budapest Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:
A Tchibo Budapest Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyo-mozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-sértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.);,
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés kere-tében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljá-rási szabályairól (Szav. r.).

SHOP ADATKEZELÉSEK

A Tchibo Budapest Kft. a vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (pl. számlák, nyugták) az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.
Az adatkezelés időtartama:
 • a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) kezeli.
Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Adatfeldolgozók:
Név: Prohuman 2004 Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
Adatfeldolgozói feladat: a Tchibo Budapest Kft. részére ügyfélszolgálatos, recepciós és ügyvezetői asszisztens munkakörök ellátása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló a készpénzes, egyszerűsített számla kiállítása nélküli vásárláson túl más lehetőséget nem tud igénybe venni fizetéskor.
A Tchibo Budapest Kft. üzleteiben raktári feladatok ellátásra, üzletek előtti promóciós és kóstoltató tevékenységre és a boltok egyéb teendőinek ellátására rendszeresen alkalmazza a PannonDiák Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.), a Prodiák Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.) és a Pannon-Work Iskolaszövetkezet (9026 Győr, Egyetem tér 1.) szolgáltatókkal szerződésben álló diákokat.
A Tchibo Budapest Kft. üzleteiben elhelyezésre került egy-egy vásárlók könyve a vásárlói észrevételek rögzítése céljából.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. vásárlóinak az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszainak és javaslatainak bejegyzése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Kertv. 5. § (4) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolításra és elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzésre kerülnek öt évig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Tchibo Budapest Kft. nem tud személyre szóló választ adni a bejegyzést író vásárlónak.
Minőségi kifogások és panasz esetén a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben minőségi kifogásiról szóló jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama:
 • visszárubizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.
A Tchibo Budapest Kft. vásárlói az adatkezelő által forgalmazott kávégépek tekintetében javítási szolgáltatást vehetnek igénybe.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által forgalmazott kávégépek, egyéb termékek javítása.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárló neve, címe, az áru megnevezése, a vételár, a vásárlás időpontja, a vásárlói kifogás leírása, a kijavítás módja, a szervizlap kiállításának dátuma adatok tekintetében adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Szav. r. 4. § (1) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás.

Az adatkezelés időtartama:
 • a bizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,
 • Szav. r. 4. § (6) bekezdése alapján három év.
Adattovábbítás:
 • minden adat a Tchibo Service Center Breisach, (Nachtwaid 8., 79206 Breisach, Németország), Tchibo Service Center Sömmerda (Erfurter Höhe 105., 99610 Sömmerda, Németország), illetve a Szerviz Kft. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.), a Tchibo Service Center Severin Elektrogeräte GmbH (Am Brühl 27. 59846 Sundern, Németország), a Tchibo Repair Center Synerlogis (Am Jägersberg, 16., 24161 Altenholz bei Kiel, Németország), a Tchibo Repair Center Euro-Repair (Europa-Alle 77., 54343 Föhren, Németország), a Service Center Baumeister GmbH & Co. KG Hansestr. 2. 18182 Bentwisch, Németország) felé,
 • minden adat a szállítást végző GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló minőségi kifogása kezelésének elmaradása.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos ill. a találó értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Ptk. 5:54. §-a.
A kezelt személyes adatok típusa: a találó neve, címe, a talált tárgy megnevezése, részletes leírása, a találás körülményei, a megtaláló és a műszakvezető aláírása, a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma.

Az adatkezelés időtartama:
 • az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.
A Tchibo megbízott ügynöksége útján termékkóstoltatásokat szervez. Az események dokumentálása, a helyszín és körülmények megörökítése (pl. oktatás vagy későbbi szervezés miatt), a szervezők munkája eredményének ellenőrzése céljából fényképek készülhetnek.

Adatfeldolgozó:
Név: Perla Service Kft.
Székhely: 1126 Budapest, Fodor u. 16/b.
Adatfeldolgozói feladat: rendezvény lebonyolítása, képfelvételek készítése

VAGYONVÉDELEM

A Tchibo Budapest Kft. boltjaiban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre az üzlet teljes területén. A kamerák pon-tos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a pénztárnál elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.

Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenéré-se, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
A kezelt személyes adatok típusa: a Tchibo Budapest Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama:
 • felhasználás hiányában tizenöt nap
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a boltban található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.
Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének illetve a felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Tchibo erre kijelölt munkavállalója jogo-sult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyző-könyvben rögzíti a Tchibo Budapest Kft.
A Tchibo Budapest Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elköve-tő azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Adattovábbítás:
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíró-ságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az alábbi nemze-ti jogszabályokra: Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) be-kezdése.

Adatfeldolgozó:
Név: Kamerabázis Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 31.
Adatfeldolgozói feladat: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása

Az érintett jogai:
Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (dátum, időpont) helyesbítését.
Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folya-matban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetet-len módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

TCHIBO.HU

A www.tchibo.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosí-tásához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama:
 • két hét.
Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

A Tchibo Budapest Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A www.tchibo.hu elérhető portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat – ideértve a nyomkövető képpontokat is (tracking pixels) – tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni..
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webszerver szolgáltatója a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A www.tchibo.hu weboldalon a felhasználók követésével statisztikai, webanalitikai célból és személyre szabott reklámok megjelenítése céljából több szolgáltató is alkalmazza a fenti adatkezeléseket.

Míg a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges, funkcionális sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a statisztikai és marketing célú sütiket a Tchibo a honlap látogatójának kifejezett hozzájárulásával kezeli (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik elfogadása azt is eredményezheti, hogy cookie adatai az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívül kerülnek feldolgozásra. Egyes országokban ez azzal a kockázattal járhat, hogy az adatokhoz biztonsági és felügyeleti célból hozzáférhetnek anélkül, hogy erről tájékoztatást kapna, vagy egyéb jogi igénye lenne. Továbbá nem tudjuk biztosítani az érintett szolgáltatókkal szembeni jogainak gyakorlását. Az adatok nem biztonságos, harmadik országba történő továbbításának jogalapja a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
Együttműködő partnereinkről további tájékoztatást az alábbi “Preferenciák” linkre kattintva talál:
Az egyes sütikről a Tchibo Budapest Kft. oly módon tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy ún. Consent Management Platform (CMP) szolgáltató segítségét veszi igénybe.
A Tchibo Budapest Kft. CMP szolgáltatója a OneTrust.
Elérhetősége: https://www.onetrust.com/

A www.tchibo.hu weboldalán a OneTrust által működtetett tájékoztató és hozzájárulás kezelő rendszer ad a fenti adatkezelésekkel kapcsolatosan a bővebb információt, és ezen a platformon keresztül lehetséges az egyes adatkezelésekhez, cookie használatához a hozzájárulást megadni.

Az érintetteket ezen adatkezelések kapcsán is a jelen tájékoztató 5. fejezetében ismertetett jogok illetik meg.

A Tchibo partnerei által kezelt adatokról, a partnerek által biztosított jogokról ezen adatkezelők tájékoztatóiban olvasható bővebb információ:

AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Németország
https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße. 11, 80538 München, Németország
https://www.criteo.com/de/privacy/

Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Írország
https://www.quantcast.com/privacy/

Outbrain UK Limited, 5th Floor, The Place, 175 High Holborn, London, WC1V 7AA, Egyesült Királyság
https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

A tchibo.hu honlapon lehetőség nyílik online felhasználói fiók létrehozására. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal vásárlásaikat nyomon tudják követni.
A regisztrációs folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Tchibo Budapest Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.14. pontja szerint is kezeljük az adatait.
Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlói kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, számlázási cím, szállítási cím.
Az adatkezelés időtartama:
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,
Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.
Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés
A weboldal a jelszavas bejelentkezést követően sütiket (cookie) használ.

Az adatkezelés célja: a felhasználó kosarához, kívánságlistájához való kényelmes hozzáférhetősége oly módon, hogy ne kelljen minden alkalommal újra megadnia jelszavát.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]; jogos érdekünk a weboldalunk/applikációnk kényelmes használatának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

Biztonsági okokból az "Az én Tchibo-m" egyes területeihez és a megrendelésekhez való hozzáférés, valamint a cím- és fizetési adatok módosítása továbbra is jelszóval védett.

Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, akkor kérjük látogatása végén jelentkezzen ki a "Kijelentkezés" gombbal, tiltsa le böngészőjében a sütik kezelését, továbbá tiltakozhat is az adatkezelés ellen.
A tchibo.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges.
Amennyiben a jelen tájékoztató 2.10. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztráci-ós adatbázisból nyeri ki.
A vásárlási folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Tchibo Budapest Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.14. pontja szerint is kezeljük az adatait.
Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama:
 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Az Ön hitelkártyaadatait a Tchibo nem tárolja, hanem közvetlenül a Computop Paygate GmbH részére küldi meg titkosítva és biztonságos módon, ahol azokat az adatvédelmi követelményeknek megfelelően dolgozzák fel a fizetések teljesítéséhez. Az Ön álnevesített hitelkártyaadatait csak akkor tárolja a Tchibo, ha a megrendelés részeként ügyfélfiókot hoz létre. Ezeket az adatokat bármikor törölheti ügyfélfiókjában. Emellett természetesen megfelelünk a kötelező Fizetési Kártyaipari Adatbiztonsági Szabvány (PCI-DSS) követelményeinek is.

Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a ConCardis GmbH (65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. Németország) felé,
 • PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé,
 • termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az Express One Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa u. 12 / L1 épület) vagy a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18., Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.
Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés
Ha a felhasználó úgy lép ki a webáruházból, hogy a kosarába helyezett termékeket nem vásárolta meg, a rendszer néhány óra múlva erről értesítő e-mailt küld, ha ehhez az érintett hozzájárult.

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre figyelmeztetés, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek, azok ára, a termékek végösszege, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.
Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: SaleCycle Ltd.
Székhely: DH4 5RA, Ground Floor, Alexander House 1, Mandarin Road, Egyesült Királyság
Adatfeldolgozói feladat: a kosárelhagyásra figyelmezető üzenetek szolgáltatása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap értesítést a kosárban felejtett termékekről.
A Tchibo webáruházból rendelt termékekről a vásárlók a kiszállítást követően szöveges és pontszámos értékelést adhatnak. Az értékelés történhet névtelenül, vagy az értékelő vezetékneve kezdőbetűjének és keresztnevének honlapon való megjelenítésével.

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás után a termékek értékelése, az értékelések nyilvánosságra hozatala, marketing célú felhasználása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, név, e-mail cím, az értékelés szövegében megadott egyéb személyes adatok, az értékelés pontszáma, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
Nyilvánosságra hozatal:
 • az értékelő vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés szövege, pontszáma, online a tchibo.hu oldalon vagy nyomtatott formában a Tchibo kiadványaiban.
A nyilvánosságra hozatal jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

Nyilvánosságra hozatal anonim módon:
 • a termékértékelés az érintett választása szerint anonim módon kerül nyilvánosságra.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a termékértékelésben.
A Tchibo Budapest Kft. hírlevelére a tchibo.hu weboldalon lehet regisztrálni.
A hírlevélre a felhasználók Facebook connect segítségével is feliratkozhatnak, melyhez az e-mail cím, név, adatokat veszi át a Tchibo Budapest Kft. a felhasználó adatlapjáról.

A Tchibo Budapest Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a tchibo.hu weboldalon és partnerei weboldalain.

A marketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak minősül.
A profilalkotás során alkalmazott logika: a felhasználók által önkéntesen megadott, illetve a rendszerek által mért megnyitási, kattintási és vásárlási adatok alapján profilalkotás történik, mely információk alapján képesek vagyunk a fogyasztók részére célzott tartalmakat küldeni.
A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek küldése. A hírlevelek személyre szabása során alkalmazott logikáról jelene tájékoztató 2.8. fejezetében (A www.tchibo.hu honlap cookie kezelése) olvasható részletes tájékoztatás.

A Tchibo Budapest Kft. és egyes partnerei által szervezett nyereményjátékokon való hozzájárulás megadása esetén a jelen fejezetben ismertetett hírlevél adatbázisba kerülnek az átvett adatok.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési dátum és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél feliratkozások esetében 21 nap, egyébként
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.
Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Episerver GmbH

Székhely: 10179 Berlin, Wallstraße 16, Németország

Adatfeldolgozói feladat: hírlevél küldés, menedzselés

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesülhet a Tchibo hírlevelekben található információkról.
Amennyiben az érintett korábban a jelen tájékoztató 2.14. fejezet szerinti hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Tchibo marketing célból megkeresse, és felkeresi e-mailben vagy telefonon ügyfélszolgálatunkat, a Tchibo megkeresheti, és visszajelzést kérhet arról, mennyire volt elégedett szolgáltatásunkkal.

Az adatkezelés célja: a Tchibo szolgáltatásai színvonalának növelése, az ügyfélszolgálatot felkereső érintettek véleményének megismerése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum és időpont, e-mail cím, név, a kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok és az ahhoz kapcsolódó értékelés.

Az adatkezelés időtartama:
 • 24 hónap.
A személyes adatok kezelése ellen Ön tiltakozhat, illetve a további adatkezelést megtilthatja:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. 2040 Budaörs, Pf.: 4. címen.
Adatfeldolgozók:

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18., Németország
Adatfeldolgozói feladat: a kutatás technikai feltételeinek biztosítása

Név: Rogator AG
Székhely: 90411 Nürnberg, Emmericher 17., Németország
Adatfeldolgozói feladat: a kutatás technikai feltételeinek biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem ad visz-szajelzést a Tchibo szolgáltatásáról.
A Tchibo webáruházának vásárlói adatbázisában szereplő személyek részére postai úton időszakonként marketing tartalmú megkereséseket küld ki.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó postai küldemények továbbítása a vásárlói adatbázisban szereplők részére, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján reklámküldemény küldéséhez a Grt. 6. § (4) bekezdése szerint.
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, valamint a postai úton történő direkt marketing célú megkeresést megtiltó érintett nyilatkozatok.

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználó megkeresést tiltó nyilatkozatáig.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • kiküldött küldeménynekben található, a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevél visszaküldésével,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.
Azok az érintettek neve és címe, akik tiltakoztak a postai úton történő direkt marketing célú megkeresés ellen, az adatkezelő által vezetett tilalmi, Robinson-listára kerülnek, a további megkeresések elkerülése érdekében.

Adatfeldolgozó:
Név: Colorwerk Kft.
Székhely: 9028 Győr, Pándzsa u. 7.
Adatfeldolgozói feladat: postai dm küldemények összeállítása, kiküldése
Tchibo webáruház és Cafissimo ügyfélszolgálat

A Tchibo mindkét telefonszámán (webáruház ügyfélszolgálat: 06-80-021-375 és Cafissimo szerviz: 06-80-021-374 – mindkét telefonszám ingyenesen hívható) folyó bejövő és kimenő telefonbeszélgetéseit az utólagos bizonyíthatóság érdekében az ügyfél-szolgálat üzemeltetője, a Competence Call Center s.r.o. rögzíti.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos ér-deke fűződik jogainak érvényesítéséhez, az utólagos bizonyíthatósághoz.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje:
 • egy hónap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a beszélgetés rögzítésének elmaradása.

Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése

Tchibo üzletek – Bolti ügyfélszolgálat

A Tchibo 06-23-502-027 hívószámú bolti ügyfélszolgálati számán beérkező hangüzeneteket a szolgáltatás biztosítása és az utólagos bizonyíthatóság érdekében rögzítjük.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos ér-deke fűződik jogainak érvényesítéséhez, az utólagos bizonyíthatósághoz.

A kezelt adatok köre: hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a hangüzenet felvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje:

 • egy nap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás nem teljesül

TCHIBOFAMILY.HU

A tchibofamily.hu webszervere nem rögzít honlaplátogatói adatokat.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím1, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A www.tchibofamily.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Adatfeldolgozó:
Név: Artificial Group Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása, honlap kezelése

1Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A tchibofamily.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja:
- a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID),
- statisztikai cél
- _ga: A Google Analytics által telepített cookie. A cookie tekintetbe veszi a látogatói, munkamenet, kampány adatokat, és nyomon követi az oldal használatát az oldalelemző jelentéshez. A cookie egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatókhoz az azonosításukhoz.
- _gat: A Google Analytics által használt cookie. A felhasználói fiókhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódó egyedi azonosító számot tartalmaznak a névben szereplő mintaelemek
- _gid: A Google Analytics által telepített cookie. A cookie információkat tárol arról, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt és segít a weboldal használatával kapcsolatos elemző jelentés elkészítésében. A gyűjtött adatok a látogatószám, a forrás, ahonnan a látogatók érkeztek és a meglátogatott oldalak.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve statisztikai célú cookie-k esetén az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID,
 • egy perc (_gat),
 • két óra (ci_session),
 • egy nap (splash),
 • két év (_ga).
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozó:

Név: Artificial Group Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása, honlap kezelése
A Tchibo Budapest Kft. nyereményjátékába a jatek.tchibofamily.hu oldalon található regisztrációs űrlap segítségével lehet jelentkezni. Az aktuális nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója elérhető a promóciós oldal láblécében.

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, jelszó, regisztráció dátuma és időpontja, illetve a felhasználók IP címe, IP lokációja, böngésző típusa, illetve a böngészés ideje.

Az adatkezelés időtartama:
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
Adatfeldolgozók:

Név: Artificial Group Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása, honlap kezelése

Név: Rewart Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Adatfeldolgozói feladat: promóció lebonyolítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vesz részt a Tchibo nyereményjátékában.

EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Tchibo Budapest Kft. további, jelen tájékoztatóban nem szereplő nyereményjátékai lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében az érintett játékok szabályzatai, adatkezelési tájékoztatói az irányadók.
Amennyiben a nyereményjáték során a részt vevő hozzájárulását adja reklám célú üzenetek küldéséhez, úgy ezen adatkezelésre a jelen tájékoztató 2.14. pontja vonatkozik.
A Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) a
https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag és a
https://www.instagram.com/tchibomagyarorszag/ címen elérhető oldalon közös adatkezelésben szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. által a
https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag és a
https://www.instagram.com/tchibomagyarorszag/ címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, a nyertesekről készített kép- és hangfelvétel, valamint az aktuális játék során megadott egyéb személyes adat.

Az adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztató elérhető az adott promóciós oldalon.

Az adatok törlésének határideje:
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • a nyertesekről készített fényképfelvételek a nyeremények átvételét követő év végéig,
Adatfeldolgozó:
Név: ROIworks Reklám Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 41. 2. em. 1.
Adatfeldolgozói feladat: online kampányok lebonyolítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a nyereményjátékban.

TCHIBO.COM/HU

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A honlapra érkező látogatók adatainak kezeléséről a következő weblap ad tájékoztatást az üzemeltető Tchibo GmbH (Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország).
A tchibo.com/hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (JSESSIONID).
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet vége (PHPSESSID).
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

TCHIBO.WORLD

A weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa:
az azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének típusa (asztali, mobil, tablet), IP címe, böngészőjének típusa, felhasználók és munkamenetek száma, munkamenet időtartama, geolokációs adatok, első indítások, alkalmazásmegnyitások, alkalmazásfrissítések, alkalmazáson belüli vásárlások.

Az adatkezelés időtartama:
• harminc nap.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A honlapon beágyazott videó lejátszása érdekében a Google LLC (CA 94043 Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway, Amerikai Egyesült Államok ) youtube.com címen elérhető szerveréhez kapcsolódik a felhasználó számítógépe. A felhasználói adatok kezeléséről az adatkezelő https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen ad részletes felvilágosítást.

A honlapon beágyazott kérdőív megjelenítése, kitöltése érdekében a The Quiz Collective Inc. (94612 Oakland, 1625 Broadway, California, Amerikai Egyesült Államok7) tryinteract.com címen elérhető szerveréhez kapcsolódik a felhasználó számítógépe. A felhasználói adatok kezeléséről az adatkezelő https://www.tryinteract.com/privacy címen ad részletes felvilágosítást.

A Google LLC (94043 Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway, California Amerikai Egyesült Államok) anonim statisztikai adatokat gyűjt, felhasználói személyes adatokat nem kezel. A Google Analytics a felhasználó tevékenységét nem követi, a felhasználó számítógépének IP címét, geolokációs adatait nem rögzíti, mindössze általános, forgalmi adatokat kezel (pl. oldalon töltött idő) sütik (_ga, _gat, _gid, collect) segítségével.

Adatfeldolgozók:

Név: Amazon Web Services LLC Székhely: 98121 Seattle, 2021 Seventh Ave, Washington, Amerikai Egyesült Államok Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: ProWebGroup OÜ Székhely: 15551, Tallin, Sepapaja 6., Észtország Adatfeldolgozói feladat: szoftver üzemeltetése

Név: ROIWorks Reklám Kft. Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 41. 2/1. Adatfeldolgozói feladat: toborzási online kampány menedzselése

Név: The Quiz Collective Inc. Székhely: 94612 Oakland, 1625 Broadway, California, Amerikai Egyesült Államok Adatfeldolgozói feladat: online kvíz oldal szolgáltatása

Az Amazon Web Services, Inc. és a The Quiz Collective Inc. részese a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszernek, melyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az Európai Bizottsággal konzultálva dolgozott ki azért, hogy a részt vevő vállalatok a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmi szintet biztosítsanak az EU-ból továbbított személyes adatoknak.

Az érintett tiltakozáshoz való joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen; ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie neve: brz-lastVisit, brz-pagesViews, brz-pagesViewsInSessionTimeLine, brz-sessions, CookieConsent A cookie funkciója: A honlap működéséhez feltétlenül szükséges Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, nyomon követése annak érdekében, hogy a sütik kezelésével kapcsolatos felugró ablak csak a honlap felhasználó általi első látogatáskor jelenjen meg Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] Az adatketzelés időtartama: Egy év Saját cookie vagy harmadik fél cookie: Saját

A cookie neve: fr A cookie funkciója: Marketing, hirdetés Az adatkezelés célja: a Facebook által telepített cookie, amely a felhasználók számára releváns hirdetéseket jelenít meg, illetve a hirdetéseket méri és fejleszti. A cookie követi a felhasználók viselkedését a weben keresztül, olyan oldalakon, amelyek Facebook pixelt vagy Facebook közösségi plugin-t használnak Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzá-járulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] Az adatketzelés időtartama: 90 nap Saját cookie vagy harmadik fél cookie: Facebook

A cookie neve: tr A cookie funkciója: Marketing, hirdetés Az adatkezelés célja: A Facebook által telepített cookie, amely a felhasználók számára releváns hirdetéseket jelenít meg Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzá-járulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] Az adatketzelés időtartama: A munkamenet vége Saját cookie vagy harmadik fél cookie: Facebook

A cookie neve: fbp A cookie funkciója: Marketing, hirdetés Az adatkezelés célja: a Facebook által telepített cookie, amely hirdetéseket jelenít meg a Facebookon vagy a Facebook által működtetett digitális platformon, miután meglátogatták ezt az oldalt Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzá-járulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] Az adatketzelés időtartama: 90 nap Saját cookie vagy harmadik fél cookie: Facebook

A cookie neve: collect A cookie funkciója: Statisztikai Az adatkezelés célja: A Google Analytics által telepített cookie, a forgalom elemzéséhez szükséges Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzá-járulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] Az adatketzelés időtartama: A munkamenet vége Saját cookie vagy harmadik fél cookie: Google Analytics
A cookie neve: ga A cookie funkciója: Statisztikai Az adatkezelés célja: A Google Analytics által telepített cookie. A cookie tekintetbe veszi a látogatói, munka-menet, kampány adatokat, és nyomon követi az oldal használatát az oldalelemző jelentéshez. A cookie egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatók-hoz az azonosításukhoz Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzá-járulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] Az adatketzelés időtartama: 2 év Saját cookie vagy harmadik fél cookie: Google Analytics

A cookie neve: _gat _gtag_UA_37314907_14 A cookie funkciója: Statisztikai Az adatkezelés célja: A Google Analytics által használt cookie. A felhasználói fiókhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódó egyedi azonosító számot tartal-maznak a névben szereplő mintaelemek. A _gat cookie változata, amelyet a nagy látogatottságú oldalakon arra használnak, hogy limitálják a Google által felvett adato-kat Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzá-járulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] Az adatketzelés időtartama: 1 nap Saját cookie vagy harmadik fél cookie: Google Analytics

A cookie neve: _gid A cookie funkciója: Statisztikai Az adatkezelés célja: A Google Analytics által telepített cookie. A cookie információkat tárol arról, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt és segít a weboldal használatával kapcsola-tos elemző jelentés elkészítésében. A gyűjtött adatok a látogatószám, a forrás, ahonnan a látogatók érkeztek és a megláto-gatott oldalak Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzá-járulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] Az adatketzelés időtartama: 366 nap Saját cookie vagy harmadik fél cookie: Google Analytics

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Google általi adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policies címen érhető el bővebb tájékoztatás. A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A Facebook általi adatkezelésről a https://www.facebook.com/privacy/explanation oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
A Tchibo online chates kutatást végez a landbot.io címen elérhető szolgáltató, a HELLO UMI S.L. (Calle Mallorca, 184, Barcelona – 08036, Spanyolország) felületén. A HELLO UMI S.L. a kutatás során megadott, jelen fejezetben megjelölt adatok tekintetében adatfeldolgozóként jár el, a landbot.io weboldalon a honlaplátogatói adatok kezelése során pedig adatkezelőként. A landbot.io címen elérhető weboldal honlaplátogatói adatkezeléséről az adatkezelő a https://landbot.io/terms-conditions/ címen ad részletes felvilágosítást.
A kutatásban részt vevők között a Tchibo nyereményt sorsol ki https://www.docdroid.net/zkcetrS/jatekszabaly-kerdoiv-ppos-0608-final-pdf címen elérhető Nyereményjáték Szabályzat alapján.

Az adatkezelés célja:
a fogyasztói szokások megismerése, nyereményjátékban való részvétel, a nyertesek kisorsolása és értesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: dátum és időpont, név, születési dátum, nem, e-mail cím, az érintett által megtett nyilatkozatok, a kutatás során adott válaszok, valamint a nyertesek átvételi elismervényen megadott adatai (név, átvétel dátuma).

Az adatkezelés időtartama:
• a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
• a nem nyertes játékosok adatai a sorsolásig kerülnek megőrzésre,
• az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.

A Tchibo a kutatás során készült, személyazonosításra alkalmatlan statisztikai adatokat időkorlát nélkül megőrzi.

Nyilvánosságra hozatal: A nyereményjáték átláthatóságának biztosítása érdekében a nyertes neve közzétételre kerül a Tchibo Facebook oldalán https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag címen.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja:
a nyertes önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]. A https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés a Tchibo és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország) közös adatkezelése. A közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást.

Adatfeldolgozók:

Név: ROIworks Reklám Kft. Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 41. 2. em. 1. Adatfeldolgozói feladat: a kutatás és a nyereményjáték lebonyolítása

Név: HELLO UMI S.L. Székhely: Calle Mallorca, 184, Barcelona – 08036, Spanyolország Adatfeldolgozói feladat: az online kutatási chat szoftver működtetése

Név: Zapier Inc. Székhely: 548 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, Amerikai Egyesült Államok Adatfeldolgozói feladat: adatszinkronizálás

Név: ActiveCampaign, LLC. Székhely: 1 N Dearborn St., 5th Floor. Chicago, Illinois 60602, Amerikai Egyesült Államok Adatfeldolgozói feladat: hírlevél menedzsment, adattárolás, kiküldés

A Zapier Inc. és az ActiveCampaign, LLC. részese a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszernek, melyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az Európai Bizottsággal konzultálva dolgozott ki azért, hogy a részt vevő vállalatok a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmi szintet biztosítsanak az EU-ból továbbított személyes adatoknak.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a kutatásban és a nyereményjátékban.

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
• e-mail útján az info@tchibo.hu címen, továbbá • postai úton a Tchibo Budapest Kft. 2040 Budaörs, Pf.: 4. címen.

Az adatok eltérő célú felhasználása:
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy hozzájárulást adjon ahhoz, hogy megadott adatait – ideértve a kutatás során adott válaszokat is – a Tchibo hírlevél, reklám értesítés küldése céljából felhasználja. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.14. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Ezen választása önkéntes, nyerési esélyeit nem befolyásolja.

TCHIBO.WORK

A tchibo.work oldalon kitölhető kvíz válaszai anonim módon, a felhasználó adataival nem összekapcsolhatóan statisztikai célból hat hónapig megőrzésre kerülnek.
A shopallas@tchibo.hu címre önéletrajzot továbbító felhasználók által küldött adatok a Tchibo Budapest Kft. jelen tájékoztató 2.29. fejezete szerinti Jelentkezés álláshirdetésekre adatbázisába kerülnek.
A tchibo.world weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosí-tásához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: az azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének típusa (asztali, mobil, tablet), IP címe6, böngészőjének típusa, felhasználók és munkamenetek száma, munkamenet időtartama, geolokációs adatok, első indítások, alkalmazásmegnyitások, alkalmazásfrissítések, alkalmazáson belüli vásárlások.

Az adatkezelés időtartama:
 • harminc nap.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A honlapon beágyazott videó lejátszása érdekében a Google LLC (CA 94043 Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway, Amerikai Egyesült Államok ) youtube.com címen elérhető szerveréhez kapcsolódik a felhasználó számítógépe. A felhasználói adatok kezeléséről az adatkezelő a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen ad részletes felvilágosítást.

A honlapon beágyazott kérdőív megjelenítése, kitöltése érdekében a The Quiz Collective Inc. (94612 Oakland, 1625 Broadway, California, Amerikai Egyesült Államok7) tryinteract.com címen elérhető szerveréhez kapcsolódik a felhasználó számítógépe. A felhasználói adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.tryinteract.com/privacy címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltató kódja, mérőpixele került beágyazásra: facebook.com.

Adatfeldolgozók:

Név: Amazon Web Services LLC
Székhely: 98121 Seattle, 2021 Seventh Ave, Washington, Amerikai Egyesült Államok 8
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Instapage Inc.
Székhely: 94107, San Francisco, 118 King St. Suite 450, California, Amerikai Egyesült Államok
Adatfeldolgozói feladat: szoftver üzemeltetése

Név: ROIWorks Reklám Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 41. 2/1.
Adatfeldolgozói feladat: toborzási online kampány menedzselése

Név: Google LLC
Székhely: 94043 Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway, California Amerikai Egyesült Államok 9
Adatfeldolgozói feladat: analitikai szolgáltatások nyújtása a weboldalon

Név: The Quiz Collective Inc.
Székhely: 94612 Oakland, 1625 Broadway, California, Amerikai Egyesült Államok
Adatfeldolgozói feladat: online kvíz oldal szolgáltatása

6Olyan számsorozat, mellyel a hálózatra fellépő felhasználók eszközei egyértelműen azonosíthatók.

7A Google LLC részese a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszernek, melyet az Egyesült Államok Keres-kedelmi Minisztériuma az Európai Bizottsággal konzultálva dolgozott ki azért, hogy a részt vevő vállalatok a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmi szintet biztosítsanak az EU-ból továbbított személyes adatok-nak. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával kapcsolatos információk elérhetők itt

8Az Amazon Web Services, Inc. részese a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszernek, melyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az Európai Bizottsággal konzultálva dolgozott ki azért, hogy a részt vevő vállalatok a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmi szintet biztosítsanak az EU-ból továbbított személyes adatoknak. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával kapcsolatos információk elérhetők itt.

9A Google LLC részese a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszernek, melyet az Egyesült Államok Keres-kedelmi Minisztériuma az Európai Bizottsággal konzultálva dolgozott ki azért, hogy a részt vevő vállalatok a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmi szintet biztosítsanak az EU-ból továbbított személyes adatok-nak. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával kapcsolatos információk elérhetők itt.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése (jStorage, instapage-variant-#, instapage-visit-15525260, instapage-visit-15525260-expires, p.gif),
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet lezárultáig (p.gif),
 • egy nap (instapage-variant-# ),
 • a felhasználó általi törlésig (jStorage, instapage-visit-15525260, instapage-visit-15525260-expires).
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
A tchibo.work és a tchibo.world portálon lehetőség van a Tchibo Budapest Kft. állásajánlatok rendszeres megküldésére szolgáló hírlevelére feliratkozni, melyhez az érdeklődőnek mindössze az e-mail címét kell megadnia.
A Tchibo Budapest Kft. az e-mail címeket reklám vagy egyéb célra nem használja fel.

Az adatkezelés célja: Tchibo állásajánlatokat tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozottak részére.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: feliratkozás dátuma és időpontja, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a feliratkozástól számított egy év.
Az üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • e-mail útján az allas@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. 2040 Budaörs, Pf.: 4. címen.
Adatfeldolgozó:
Név: The Rocket Science Group LLC (Az EU és az USA közötti Provacy Shield egyezményhez csatlakozott adatkezelő)
Székhely: Georgia, Amerikai Egyesült Államok, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308
Adatfeldolgozói feladat: hírlevél kiküldő rendszer üzemeltetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül-het a Tchibo állás hírlevelekben található információkról.

TCHIBO MOBIL ALKALMAZÁS

A Tchibo alkalmazás lehetővé teszi személyre szabott ajánlatoknak az alkalmazást használók részére való eljuttatását, e-mail cím és jelszó megadásával történő egyszerű rendelést, a felhasználók személyes adatainak kezelését, megrendelések áttekintését és nyomon követését, a kiválasztott termékek elhelyezését a kívánságlistán, e-mailben történő értesítés kérését, amennyiben a termék ismét kapható, számlamásolat igénylését e-mailben korábbi megrendeléséhez.
A Tchibo alkalmazás letölthető és telepíthető a Play Áruház és az App Store oldaláról.
Az alkalmazásba való regisztráció az adatok felhasználó általi megadásával lehetséges.

Javaslat az adatvédelmi tájékoztatónak az alkalmazáshoz való hozzáigazításához: Az internetes megjelenés igény szerinti kialakítása, üzemgazdasági kiértékelése és irányítása, valamint alkalmazásunk folyamatos optimalizálása céljából az Ön GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja szerinti hozzájárulásával a Tchibo Appban az „Adjust“ (az adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin szolgáltatása) és a „Google Firebase“ (a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, U.S.A. szolgáltatása) elemzési szolgáltatást is használjuk. Az említett adatkezelésekből eredően adattovábbításra kerül sor az általunk megbízott tracking, ill. targeting technológiákat kínáló szolgáltatók szerverére. E szerverek közül néhány az USÁ-ban található. Amennyiben az adattovábbításra egy bizonytalan harmadik országba kerül sor, akkor az a GDPR 49. cikk 1. bek. a) pontja alapján történik. Amennyiben adatai tárolásával és kiértékelésével nem ért egyet, akkor az engedélyezésre szolgáló bannerben elvégzett megfelelő beállításokkal (a 7.1-es verziótól) vagy a Tchibo app „Az én Tchibóm” menüjében a „Használati adatok küldése” beállítási opció kikapcsolásával (a 7.0 verzióig) bármikor letilthatja a tárolást és az adatkezelést. Ebben az esetben a két említett elemző szolgáltatás ki lesz kapcsolva az Ön alkalmazásában, aminek következtében ezek a szolgáltatások semmilyen munkamenet-adatot nem fognak feldolgozni. Viszont előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni digitális ajánlataink összes funkcióját.

Regisztráció nélküli rendelés és fizetés esetén az adatkezelés megegyezik a webáruházi vásárlás során történő adatkezeléssel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt adatok köre:
A regisztrációhoz szükséges adatok, nyilatkozatok: ország, megszólítás, utónév, családnév, postai irányítószám, település, utca, házszám, e-mail cím, telefonszám (adott esetben a szállítási határidő egyeztetéséhez), jelszó, adatvédelmi nyilatkozat elfogadása.
A regisztrációkor opcionálisan megadható adatok, nyilatkozatok: egyéb cím, születési dátum, feliratkozás Tchibo hírlevélre, hozzájárulás vásárlási és fogyasztási szokásokból személyes profil létrehozásához a reklám- és webes ajánlatok személyes érdeklődéshez igazítása végett.

Az adatok törlésének határideje:
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud regisztrálni, és ezáltal az alkalmazás bizonyos funkcióit nem tudja használni, opcionálisan megadható adatok, nyilatkozatok elmaradása esetén az alkalmazás egyes funkciói nem működnek.

Üzlet keresése szolgáltatás:
A irányítószám vagy város megadása esetén a Google Térkép szolgáltatás segítségével jelennek meg a Tchibo üzletek. Személyes adatok nem kerülnek mentésre.
A www.google.hu/maps általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható bővebb tájékoztatás.

Hírlevélre feliratkozás:
Amennyiben a regisztráció során vagy később felhasználónk feliratkozik a Tchibo hírlevelére, úgy e-mail cím, megszólítás, utónév, családi név adatok megadásával megtehető.
A hírlevél feliratkozással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről jelen tájékoztató 2.14. fejezetében található bővebb információ.

Képfeltöltés:
A Tchibo alkalmazásban lehetőség van profilkép feltöltésére. Ennek során az alkalmazás hozzáfér a képgalériájához. Ez a kép csak az alkalmazásban a profil egyéniesítésére szolgál. A kép más célra nem lesz felhasználva és harmadik személy részére nem kerül továbbításra. A kiválasztott képet a felhasználó bármikor kicserélheti vagy törölheti.

Az adatok törlése és módosítása:
A személyes adatok és a jelszó módosítását és az online fiók törlését a mobil alkalmazásban el lehet végezni. Lehetőség van a számlázási cím és személyes adatok, a szállítási cím, a fizetési mód, és a hozzáférési adatok (e-mail cím, jelszó) módosítására.Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak az online fiók kerül törlésre, ügyfélfiókja azonban nem. Amennyiben ügyfélfiókját szeretné törölni, kérjük forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a megőrzési határidőkre vonatkozó törvényi előírások miatt az összes adat törlése adott esetben nem megengedett, mivel az adatok könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatokat – a vásárlás adatait – tartalmaznak, mely adatok tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése nyolc év adatkezelési időt határoz meg. Ilyen esetekben az adatok zárolását kezdeményezzük.

Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18., Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.
Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés

Sütik és külső szolgáltatók:

Sütikről jelen tájékoztató 2.22. fejezetében található információ.

Felhasználási adatok küldése:
Az igényeknek megfelelő kialakítás, az alkalmazás optimalizációja céljából a következő elemzési szolgáltatásokat használjuk: „Adjust“ (adjust GmbH szolgáltatása, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin) und „Google Firebase“ (Google Inc. szolgáltatása, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, U.S.A.). Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].
A nevezett adatkezelések adatátvitelt jelentenek az általunk felhatalmazott követési – és targetálási szolgáltatók szervereire. Ezek közül egyes szerverek az USA-ban találhatók. Az adatátvitel a Bizottság 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló határozata (2010/87/EU) alapján történik.

Ha adatai tárolásával és kiértékelésével nem ért egyet, az alkalmazás „Profilom” menüpontjában a „Felhasználási adatok küldése” opció deaktivizálásával bármikor visszamondhatja. Ebben az esetben a két fent említett elemzési szolgáltatás a Tchibo alkalmazásában deaktiválva lesz, aminek következtében a szolgáltatók semmiféle munkamenet adatot nem dolgoznak fel. Így adott esetben az összes funkció nem használható.

Értesítések:
Az „Értesítések” opció segítségével a Tchibotól Push értesítések formájában aktuális ajánlatokról, újdonságokról, akciókról, utalványokról értesülhet, ha az alkalmazás épp nincsen megnyitva. Ezt a funkciót bármikor a készüléke beállításainál vagy az applikációban a „Profilom” menüpont alatt aktiválhatja és deaktiválhatja. Hozzájárulása nélkül a Tchibo nem küld Önnek Push értesítéseket. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
Ezen funkcióhoz az Apple Inc. („Apple”) (Cupertino, California 95014, U.S.A.) One Infini-te Loop és a Google Inc. („Google”) (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, U.S.A.) Firebase Cloud Messaging (FCM) szolgáltatását vesszük igénybe.

KAPCSOLATFELVÉTEL A TCHIBO-VAL

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a tchibo.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Tchibo Budapest Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:
Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése
A Tchibo Budapest Kft. az allas@tchibo.hu e-mail címen vagy más módon beérkezett pályázatokat tárolja.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.
A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:
 • a pályázat benyújtásától számított hat hónap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud elektronikus úton jelentkezni a Tchibo Budapest Kft. által közzétett állásajánlatokra.
A Tchibo Budapest Kft. partnerei, beszállítói kapcsolattartóinak adatait üzleti értesítés, kapcsolattartás céljából kezeli.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. partnereivel, beszállítóival való kapcsolattar-tás, üzleti célú értesítések küldése, az üzleti együttműködés elősegítése szerződés teljesí-tése céljából, a szerződő partnerek érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mivel a Tchibo Buda-pest Kft. jogos érdeke partnereivel történő üzleti kapcsolattartás.
A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, munkahely, a partnercéggel kötött szerződés teljesítésével összefüggő egyéb információk.

Az adatok kezelésének időtartama:
 • a kapcsolattartó adott munkakörben történő foglalkoztatásáig, vagy az üzleti kapcsolat lezárásáig.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Tchibo Budapest Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A Tchibo Budapest Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Tchibo Budapest Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Tchibo Budapest Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Tchibo Budapest Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Tchibo Budapest Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.
A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Tchibo Budapest Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst a Tchibo Budapest Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Terrorista lista ellenőrzés
A terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó uniós rendeletek (a 2580/2001/EK és a 881/2002/EK rendelet) elvárják, hogy a Tchibo egyetlen vásárlója, beszállítója, szolgáltatója és munkavállalója neve se szerepeljen a terroristák központi listáján. E cél megvalósulása érdekében a Tchibo Budapest Kft. a nevek ellenőrzése céljából továbbítja az adatokat a németországi Tchibo GmbH felé. Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) és f) pontja. A rendszeres ellenőrzés a Tchibo jogos érdeke, ugyanis így egyszerűsített vámeljárásra jogosult.
Név: Tchibo Budapest Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-065659
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10581418-2-44
Telefonszám: 06-23-502-000
Webáruház ügyfélszolgálat: 06-80-021-375 (ingyenesen hívható)
Bolti ügyfélszolgálat: 06-23-502-027
Cafissimo szerviz: 06-80-021-374 (ingyenesen hívható)
E-mail: levelek@tchibo.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Az adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán
E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:
A Tchibo Budapest Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Tchibo Budapest Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Tchibo Budapest Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Tchibo Budapest Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
 • Az érintett kérésére a Tchibo Budapest Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Tchibo Budapest Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Tchibo Budapest Kft nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Tchibo Budapest Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:
Amennyiben a Tchibo Budapest Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:
Az adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.
Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán
E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.
Adatvédelem - www.ppos.hu
A jelen Adatkezelési tájékozató pdf formátumban letölthető: ITT

A Customer Match (ügyfélegyezés) részletei


Customer Match (ügyfélegyezés)

Az ügyfélegyezést a különböző reklámpartnereinkkel (például a Google-lal) folytatott reklámtevékenységünk keretében alkalmazzuk. Miután Ön megadta az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikke szerinti hozzájárulását, az ügyfélegyezés alkalmazásához kódolt felhasználói adatokat (pl. e-mail címeket) tartalmazó listákat töltünk fel reklámpartnereinkhez. A feltöltést követően a partnerrendszer ellenőrzi a felhasználói adatok lehetséges egyezéseit. Az ügyfélegyezési listák létrehozása után a kódolt adatok a hirdető partnernél automatikusan törlődnek, így azokat más célokra nem tudják felhasználni. Amennyiben az adatok a rendszer számára már ismertek, akkor az adott felhasználót hozzárendelik egy célcsoporthoz, ami utána reklámcélokra használható. Amennyiben egy későbbi időpontban – pl. miután Ön előzőleg a hozzájárulását adta – már nem kívánja az adatkezelést, lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal a https://www.tchibo.hu/kapcsolat-c400005094.html oldalon vagy küldje el a visszavonást üzenetként a kapcsolatfelvételi űrlapon.

A következőkben az ügyfélegyezés sematikus ábrája látható a Google példáján:

Személyes adatok

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 4. cikke értelmében személyes adat minden olyan információ, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. A Customer Match (ügyfélegyezés) keretében a saját céljainkra kezeljük különösen az e-mail címet, de a telefonszámot, nevet és/vagy címet is.

Álnevesített adatkezelés

A Customer Match (ügyfélegyezés) keretében a személyes adatokat (pl. e-mail cím) álnevesítjük olyan módon, hogy a hirdetőpartner felé történő továbbítás előtt azokat úgynevezett Hashing algoritmusokkal olvashatatlanná tesszük és úgy módosítjuk, hogy harmadik fél csak aránytalanul nagy ráfordítással következtethessen az adott egyénre. Ennek az eljárásnak a célja, hogy a felhasznált információk kizárólag az adott szándéknak megfelelően legyenek felhasználhatók.

Kockázatok

Egyes országokban (pl. jelenleg az USÁ-ban) fennáll annak a kockázata, hogy a hatóságok biztonsági és felügyeleti célokra hozzányúlnak az adatokhoz anélkül, hogy erről Önt tájékoztatnák vagy jogorvoslati eszközökkel élhetne. Érintetti jogainak gyakorlását sem garantálhatjuk Önnek a szolgáltatókkal szemben. Amennyiben nem biztonságos harmadik országbeli szolgáltatót veszünk igénybe, és Ön hozzájárul adatainak az Customer Match (ügyfélegyezéshez) kapcsolódó kezeléséhez, akkor a nem biztonságos harmadik országba való adattovábbításra a GDPR 49. cikk 1. bek. a) pontja alapján kerül sor.