A Tchibo Budapest Kft. visszaélés-bejelentési rendszere

A Tchibo Budapest Kft. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Panasztv.”) rendelkezéseivel összhangban visszaélés-bejelentési rendszert működtet és elérhetővé teszi annak használatát a Tchibo valamennyi jelenlegi, volt, a foglalkoztatási jogviszony létrehozásának folyamatát már megkezdett munkavállalója és minden olyan személy részére, aki a Tchibo nevében vagy érdekében bármilyen tevékenységet végez, végzett vagy az annak végzésére irányuló jogviszony létesítését már megkezdte, illetve azok a közreműködők is, akikkel a Társaság szerződéses partnerei részéről együttműködik, együttműködött, vagy az együttműködésre irányuló jogviszony létrehozását már megkezdte.
A bejelentést egy magyar nyelven is elérhető online bejelentő felületen („BKMS”) lehet megtenni, ami egy védett, biztonságos és független bejelentési felület, ami a nap minden órájában elérhető.

A BKMS digitális bejelentő felület itt érhető el.

Bejelentést névtelenül is lehet tenni. Mindaddig, amíg a bejelentő nem ad meg személyes adatot, anonimitását védi az online bejelentő portál. Ha visszajelzést akar kapni a vizsgálatról, állítson be egy biztonságos postafiókot, ezen keresztül anonim módon történhet a kommunikáció, a visszaigazolás a bejelentés beérkezéséről, valamint a visszajelzés a vizsgálat eredményéről.
A visszaélés-bejelentési rendszer használható a saját vagy mások kötelességszegésének, valamint a törvények és a belső vállalati szabályok megsértésének (vagy megsértése gyanújának) bejelentésére. A bejelentések többek között a következő folyamatban levő vagy már elkövetett jogsértésekre vonatkozhatnak:
 • Korrupció, összeférhetetlenség
 • Tisztességtelen verseny, kartelljog megsértése
 • Csalás, sikkasztás, lopás stb
 • Pénzmosás, terrorizmus finanszírozása
 • Adatvédelem megsértése
 • Szociális normák vagy munkajogi szabályok megsértése
 • Belső irányelvek vagy alkalmazandó jogszabályok egyéb megsértése
 • Az emberi jogok, az ökológiai normák megsértése az ellátási láncban
Az enyhébb szabálysértések esetén célszerű közvetlen visszajelzés adásával javaslatot tenni annak korrekciójára, kiküszöbölésére.

Fontos tudni, hogy a Tchibo nem köteles a bejelentéssel érdemben foglalkozni,
 • ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • ha a bejelentést panasztételre nem jogosult személy tette meg,
 • az ugyanazon személytől ismételten egy már bejelentett vagy kivizsgált eseményről érkező bejelentésekkel,
 • az olyan bejelentések kapcsán, ahol az eseményről való tudomásszerzés és a bejelentés között több mint 6 hónap eltelt,
 • ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
Ha írásban történik a bejelentés, annak kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentőnek visszaigazolást küldünk. Anonim bejelentés esetén ez a kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha a BKMS rendszerben a bejelentő létrehozott egy biztonságos postafiókot. A körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül kerül kivizsgálásra a bejelentés. Ezt a határidőt csak különösen indokolt esetben, a bejelentő tájékoztatásával egyidejűleg lehet meghosszabbítani. A vizsgálat ideje a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentés ellenőrzését és kivizsgálását kompetens személyek végzik el, de az információk bizalmas kezelése érdekében a kivizsgálás a lehető legkevesebb ember bevonásával történik.

Ha a vizsgálat megerősíti a visszaélést, azt korrekciós intézkedések fogják követni.

Ha a BKMS rendszerben megtörtént egy biztonságos postafiók beállítása, vagy ha személyesen történt a bejelentés vagy ha egyéb elérhetőségi adatok rendelkezésre állnak, visszajelzést adunk a vizsgálat eredményéről a részletek közlése nélkül, tekintettel a bejelentésben érintett személy(ek) személyiségi jogaira.
A bejelentő védelme azzal kezdődik, hogy a vizsgálatban részt vevő személyek köre a szükséges minimumra korlátozódik. Tilos minden hátrányos intézkedés olyan személyekkel szemben, akik legjobb szándékuk szerint mutattak rá a szabálysértésekre. Ha a bejelentő azt tapasztalja, hogy a bejelentése miatt bármilyen hátrányt vagy megtorlást szenvedett, haladéktalanul jelentse a visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül.

Bizonyítottan rosszhiszemű bejelentés, az azzal való visszaélés esetén a bejelentő nem részesül védelemben, a rosszhiszemű bejelentőkkel szemben eljárás indulhat a nem megalapozott bejelentés miatt.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft.-nél történt, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélések bejelentése, a bejelentések nyilvántartása és kivizsgálása, az érintett személyek tájékoztatása, a szükséges intézkedések foganatosítása.

Az adatkezelés jogalapja: a bejelentő, a bejelentésben érintett (bejelentett) és további érintett személyek tekintetében: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], ugyanis a Tchibo-nak jogos érdeke fűződik az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló jogszabály betartásához, valamint a visszaélések bejelentésének kivizsgálásához.

A kezelt személyes adatok típusa: ügyszám, státusz (anonim vagy sem), bejelentés dátuma és időpontja, név, e-mail cím, továbbá a bejelentés során megadott további adatok (a bejelentés tárgya, a bejelentő kapcsolata a szervezettel, a bejelentés előzményei, a bejelentés részletei (mikor észlelte?, hol észlelte?, folyamatban van-e még?, a szervezeten belül kit, melyik szervezeti egységet érinti?, az esemény részletei) további érintettek, azok személyes adatai).

A bejelentés anonim formában is megtehető, ilyenkor név és e-mail cím nem kerül megadásra.

Adatkezelő(k) és adatfeldolgozó(k):

Név: Tchibo Gmbh
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18
Adatkezelői feladat: Visszaélés-bejelentési rendszer (BKMS) működtetése online felületen és továbbítása kivizsgálásra
Adatfeldolgozói feladat: Egyes bejelentések kezelése és kivizsgálása

Név: Tchibo Budapest Kft
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1.
Adatkezelői feladat: A bejelentések fogadása
Adatfeldolgozói feladat: A bejelentések kezelése és kivizsgálása

Az adatkezelés időtartama: 5 év

Az érintett tiltakozáshoz való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogok, jogorvoslat:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését. Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz, illetve az adatvédelmi tisztviselőhöz (PPOS Audit Kft. – Dr. Kulcsár Zoltán, kulcsar.zoltan@ppos.hu) fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) fordulhat.