Cookie-kat azért használunk, hogy weboldalunkat még jobban az Ön személyes igényeire szabhassuk. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. Tudjon meg még többet.
Schließen

mood_data_security
Tchibo Budapest Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2018. október 08.


TARTALOM
1.    BEVEZETÉS

2.    A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

SHOP ADATKEZELÉSEK   
2.1.    VÁSÁRLÓI ADATOK   
2.2.    MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE   
2.3.    JAVÍTÁSRA ÁTVÉTEL   
2.4.    TALÁLT TÁRGYAK   
2.5.    KÓSTOLTATÁS   

VAGYONVÉDELEM   
2.6.    ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

TCHIBO.HU
2.7.    A WWW.TCHIBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA   
2.8.    A WWW.TCHIBO.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE   
2.9.    WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ   
2.10.    KOSÁRELHAGYÁS   
2.11.    TERMÉKÉRTÉKELÉS   
2.12.    HÍRLEVÉL, REKLÁM ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE   
2.13.    POSTAI MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK
2.14.    TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

TCHIBOFAMILY.HU

2.15.    A TCHIBOFAMILY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI   
2.16.    A TCHIBOFAMILY.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
2.17.    PROMÓCIÓ A TCHIBOFAMILY.HU OLDALON

EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK   
2.18.    NYEREMÉNYJÁTÉK A FACEBOOKON ÉS AZ INSTAGRAMON

TCHIBO.COM/HU
2.19.    A TCHIBO.COM/HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI   
2.20.    A TCHIBO.COM/HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE   

KAPCSOLATFELVÉTEL A TCHIBO-VAL   
2.21.    A TCHIBO BUDAPEST KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE   
2.22.    JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

EGYÉB ADATKEZELÉSEK  
 
3.    A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA,  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA   
4.    AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
5.    ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


1.    BEVEZETÉS


A Tchibo Budapest Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Tchibo Budapest Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tchibo.hu oldalon a Segítség oldalokon az Adatvédelem menüpont alatti címen.
A Tchibo Budapest Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tchibo Budapest Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Tchibo Budapest Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2.    A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Tchibo Budapest Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Tchibo Budapest Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Tchibo Budapest Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő vé-delméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatá-lyon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyo-mozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

SHOP ADATKEZELÉSEK

2.1.    VÁSÁRLÓI ADATOK
Az adatkezelés célja: a Tchibo üzleteiben történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.
Az adatkezelés időtartama:
 • a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) kezeli.
Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozók:
Név: Prohuman 2004 Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
Adatfeldolgozói feladat: a Tchibo Budapest Kft. részére ügyfélszolgálatos, recepciós és ügyvezetői asszisztens munkakörök ellátása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló a készpénzes, egyszerűsített számla kiállítása nélküli vásárláson túl más lehetőséget nem tud igénybe venni fizetéskor.

A Tchibo Budapest Kft. üzleteiben raktári feladatok ellátásra, üzletek előtti promóciós és kóstoltató tevékenységre és a boltok egyéb teendőinek ellátására rendszeresen alkalmazza a PannonDiák Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.), a Prodiák Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.) és a Pannon-Work Iskolaszövetkezet (9026 Győr, Egyetem tér 1.) szolgáltatókkal szerződésben álló diákokat.

2.2.    MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama:
 • visszárubizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló minőségi kifo-gása kezelésének elmaradása.

2.3.    JAVÍTÁSRA ÁTVÉTEL

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által forgalmazott kávégépek, egyéb termékek javítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás.

Az adatkezelés időtartama:
 • a bizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.
Adattovábbítás:
 • minden adat a Tchibo Service Center Breisach, (Nachtwaid 8., 79206 Breisach, Németország), Tchibo Service Center Sömmerda (Erfurter Höhe 105., 99610 Sömmerda, Németország), illetve a Szerviz Kft. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.), a Tchibo Service Center Severin Elektrogeräte GmbH (Am Brühl 27. 59846 Sundern, Németország), a Tchibo Repair Center Synerlogis (Am Jägersberg, 16., 24161 Altenholz bei Kiel, Németország), a Tchibo Repair Center Euro-Repair (Europa-Alle 77., 54343 Föhren, Németország), a Service Center Baumeister GmbH & Co. KG Hansestr. 2. 18182 Bentwisch, Németország) felé,
 • minden adat a szállítást végző GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a szállítást végző GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia   
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló minőségi kifogása kezelésének elmaradása.

2.4.    TALÁLT TÁRGYAK

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos ill. a találó értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a.
A kezelt személyes adatok típusa: a találó neve, címe, a talált tárgy megnevezése, részletes leírása, a találás körülményei, a megtaláló és a műszakvezető aláírása, a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma.

Az adatkezelés időtartama:
 • az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, legfeljebb nyolc nap, értékesítés esetében három hónap elteltével.

2.5.    KÓSTOLTATÁS


A Tchibo megbízott ügynöksége útján termékkóstoltatásokat szervez. Az események dokumentálása, a helyszín és körülmények megörökítése (pl. oktatás vagy későbbi szervezés miatt), a szervezők munkája eredményének ellenőrzése céljából fényképek készülhetnek.

Adatfeldolgozó:
Név:    Perla Service Kft.
Székhely:    1126 Budapest, Fodor u. 16/b.
Adatfeldolgozói feladat: rendezvény lebonyolítása, képfelvételek készítése

 
VAGYONVÉDELEM


2.6.    ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER


A Tchibo Budapest Kft. boltjaiban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a bolt teljes területén. A kamerák pon-tos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a pénztárnál elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: a vásárlók és érdeklődők esetében az érintett hozzájárulása a bolt területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
A kezelt személyes adatok típusa: a bolt területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama:
 • felhasználás hiányában legfeljebb harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) pont].
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a boltban található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.
Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének illetve a felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Tchibo erre kijelölt munkavállalója jogo-sult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyző-könyvben rögzíti.

Adatfeldolgozó:
Név: Kamerabázis Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 31.
Adatfeldolgozói feladat: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása

Az érintett jogai:
Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvé-telen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.
Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

TCHIBO.HU

2.7.    A WWW.TCHIBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.tchibo.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos érdeke fűződik a weboldala biztonságos működéséhez, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama:
 • két hét.
Adatfeldolgozók:
Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

A Tchibo Budapest Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.tchibo.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként több szerver is segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők a következő címeken adnak részletes felvilágosítást:

Név: Google Analytics
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu/policies/
Név: Webtrekk   
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége: https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/
Név: Exacatag   
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége: https://www.exactag.com/en/data-privacy/
  
Egyes közösségi funkciók igénybevétele érdekében a tchibo.hu weboldalon minden termék adatlapján megtalálhatók a facebook.com címen elérhető szolgáltató „Tetszik” és „Megosztás”, a twitter.com „Megosztás” és a google.com „+1” szolgáltatásainak hivatkozásai.

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: google.com, doubleclick.net, cloudfront.net, optimonk.com, googletagmanager.com, vid4u.org, google-analytics.com, creativecdn.com, m.exactag.com, googleadservices.com, facebook.net, s.salecycle.com, dsp.adfarm1.adition.com, dmp.adform.net, static.criteo.net, ocsp.digicert.com, gv.symcd.com, pixel.sitescout.com,  adscale.de, ih.adscale.de, criteo.com, adform.net,  responder.wt-safetag.com, fbc.wcfbc.net, trackjs.com, smartadserver.com.

2.8.    A WWW.TCHIBO.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése (_pushupCookiesEnabled, hunter_track_data) webanalitikai mérések (HU_visit, _dc_gtm_UA-39773399-2, et_uk, wteid_654933658221956, wtsid_654933658221956, etargetTimedXhu2000005837, wt3_eid, wt_cookiecontrol, HUwbdcsession).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:
 • munkamenet vége (SECURETOKEN, hunter_track_data, wtsid_654933658221956 , HUwbdcsession),
 • egy perc (_dc_gtm_UA-39773399-2), 30 percben (etargetTimedXhu2000005837),
 • tizenöt nap (_pushupCookiesEnabled) két hónapban (HU_visit),
 • hat hónap (wt_cookiecontrol, wt3_eid),
 • egy év (et_uk),
 • 1800 nap (wteid_654933658221956).

Adatfeldolgozók:
Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében.
A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A remarketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak minősül.
A profilalkotás során alkalmazott logika: A weboldal látogatóinak interakciói alapján, hogy milyen termékeket néztek meg, helyeztek a kosárba vagy vásároltak meg profilalkotás történik. Ezek a profilok remarketing listákba kerülnek, melyeket hirdetések célzásához, ill. személyre szabásához használunk fel.
A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek megjelenítése.

A webáruházi vásárlás félbeszakítására figyelmeztető ún. kosárelhagyás funkciót a SaleCycle rendszere szolgálja ki. A SaleCycle által kezelt adatok kapcsán az adatkezelőtől közvetlenül, a http://www.salecycle.com/privacy-policy/ címen kaphat tájékoztatást.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

2.9.    WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ


Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,
 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a ConCardis GmbH (65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. Németország), PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén pedig a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli.

Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a ConCardis GmbH (65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. Németország) felé,
 • PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé,
 • termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az Express One Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa u. 12 / L1 épület) vagy a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az Express One Hungary Kft. tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova, Szlovákia   
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.
Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés

2.10.    KOSÁRELHAGYÁS

Ha a felhasználó úgy lép ki a webáruházból, hogy a kosarába helyezett termékeket nem vásárolta meg, a rendszer néhány óra múlva erről értesítő e-mailt küld, ha ehhez az érintett hozzájárult.

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre figyelmztetés, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek, azok ára, a termékek végösszege, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozók:

Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: SaleCycle Ltd.
Székhely: DH4 5RA, Ground Floor, Alexander House 1, Mandarin Road, Egyesült Királyság
Adatfeldolgozói feladat: a kosárelhagyásra figyelmezető üzenetek szolgáltatása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap értesítést a kosárban felejtett termékekről.

2.11.    TERMÉKÉRTÉKELÉS

A Tchibo webáruházból rendelt termékekről a vásárlók a kiszállítást követően szöveges és pontszámos értékelést adhatnak. Az értékelés történhet névtelenül, vagy az értékelő vezetékneve kezdőbetűjének és keresztnevének honlapon való megjelenítésével.

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás után a termékek értékelése, az értékelések nyilvánosságra hozatala, marketing célú felhasználása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, név, e-mail cím, az értékelés szövegében megadott egyéb személyes adatok, az értékelés pontszáma, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
Nyilvánosságra hozatal:
 • az értékelő vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés szövege, pontszáma, online a tchibo.hu oldalon vagy nyomtatott formában a Tchibo kiadványaiban.
A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Nyilvánosságra hozatal anonim módon:
 • A termékértékelés az érintett választása szerint anonim módon kerül nyilvánosságra.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a termékértékelésben.


2.12.    HÍRLEVÉL, REKLÁM ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE

A Tchibo Budapest Kft. hírlevelére a tchibo.hu weboldalon lehet regisztrálni.
A hírlevélre a felhasználók Facebook connect segítségével is feliratkozhatnak, melyhez az e-mail cím, név, adatokat veszi át a Tchibo Budapest Kft. a felhasználó adatlapjáról.

A Tchibo Budapest Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a tchibo.hu weboldalon és partnerei weboldalain.

A marketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak minősül.
A profilalkotás során alkalmazott logika: a felhasználók által önkéntesen megadott, illetve a rendszerek által mért megnyitási, kattintási és vásárlási adatok alapján profilalkotás történik, mely információk alapján képesek vagyunk a fogyasztók részére célzott tartalmakat küldeni.
A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek küldése.

A Tchibo egyes partnerei által szervezett nyereményjátékokon való hozzájárulás megadása esetén a jelen fejezetben ismertetett hírlevél adatbázisba kerülnek az átvett adatok.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos érdeke fűződik a weboldala biztonságos működéséhez, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési dátum és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél feliratkozások esetében 21 nap, egyébként
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozók:


Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása


Név: Episerver GmbH   

Székhely: 10179 Berlin, Wallstraße 16, Németország    

Adatfeldolgozói feladat: hírlevél küldés, menedzselés

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesülhet a Tchibo hírlevelekben található információkról.

2.13.    POSTAI MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK


A Tchibo webáruházának vásárlói adatbázisában szereplő személyek részére postai úton időszakonként marketing tartalmú megkereséseket küld ki.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó postai küldemények továbbítása a vásárlói adatbázisban szereplők részére, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6. § (4) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, valamint a postai úton történő direkt marketing célú megkeresést megtiltó érintetti nyilatkozatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználó megkeresést tiltó nyilatkozatáig.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • kiküldött küldeménynekben található, a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevél visszaküldésével,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Azok az érintettek neve és címe, akik tiltakoztak a postai úton történő direkt marketing célú megkeresés ellen, az adatkezelő által vezetett tilalmi, Robinson-listára kerülnek, a további megkeresések elkerülése érdekében.

Adatfeldolgozó:
Név: Colorwerk Kft.
Székhely: 9028 Győr, Pándzsa u. 7.
Adatfeldolgozói feladat: postai dm küldemények összeállítása, kiküldése

2.14.    TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE


Tchibo webáruház és Cafissimo ügyfélszolgálat

A Tchibo mindkét telefonszámán (webáruház ügyfélszolgálat: 06.80.021.375 és Cafissimo szerviz: 06.80.021.374 – mindkét telefonszám ingyenesen hívható) folyó bejövő és kimenő telefonbeszélgetéseit az utólagos bizonyíthatóság érdekében az ügyfél-szolgálat üzemeltetője, a Competence Call Center s.r.o. rögzíti.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje:

 • egy hónap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a beszélgetés rögzítésének elmaradása.

Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia   
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése


Tchibo üzletek – Bolti ügyfélszolgálat


A Tchibo 06.23.502.027 hívószámú bolti ügyfélszolgálati számán beérkező hangüzeneteket a szolgáltatás biztosítása és az utólagos bizonyíthatóság érdekében rögzítjük.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.


A kezelt adatok köre: hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a hangüzenet felvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje:

 • egy nap.


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás nem teljesül


TCHIBOFAMILY.HU

2.15.    A TCHIBOFAMILY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A tchibofamily.hu webszervere nem rögzít honlaplátogatói adatokat.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.tchibofamily.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: digicert.com; comodoca.com; googletagmaneger.com; hotjar.com; facebook.com; usertrust.com; google-analytics.com; googleadservices.com; googleads.g.doubleclick.net.

Adatfeldolgozók:
Név: A4C Marketing Kft.   
Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név: Artificial Group Kft.   
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.   
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása
Név:Rewart Kft.   
Székhely:1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név:GBaRT Design Stúdió Kft.   
Székhely:1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név:Interswitch Kft.   
Székhely:1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név:Gyűjtőszállítás.hu Kft.   
Székhely:2013 Pomáz, Sólyom utca 10.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név:Magyar Telekom Nyrt.   
Székhely:1013 Budapest, Krisztina krt 55.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név:Evista Kft.   
Székhely:6722 Szeged, Attila utca 11. I. em. 1.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név:Interswitch Kft.   
Székhely:1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név:ITSecure Kft.   
Székhely:1012 Budapest, Logodi utca 54.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

2.16.    A TCHIBOFAMILY.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A tchibofamily.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID, ci_session, splash, _hjIncludedInSample).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID, _hjIncludedInSample),
 • két óra (ci_session),
 • egy nap (splash).
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozók:
Név: A4C Marketing Kft.   
Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása

Név: Artificial Group Kft.   
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.   
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

2.17.    PROMÓCIÓ A TCHIBOFAMILY.HU OLDALON

A Tchibo nyereményjátékába a tchibofamily.hu oldalon található regisztrációs űrlap segítségével lehet jelentkezni.
Az adatkezelés célja: a Tchibo által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, valamint a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Tchibo Budapest Kft.-nek jogos érde-ke fűződik a weboldala biztonságos működéséhez, az Eker. tv. 13/A. §-a, Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a felhasználó számítógépének IP címe, név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, irányítószám, a kiválasztott iskola neve, az évfolyam és az osztály megnevezése, a beküldés dáruma, időpontja, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.
Nyilvánosságra hozatal:
 • az iskola neve, valamint az évfolyam és az osztály a tchibofamily.hu weboldalon.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.
Adatfeldolgozók:
Név: A4C Marketing Kft.   
Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név: Artificial Group Kft.   
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.   
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vesz részt a Tchibo nyereményjátékában, illetve nem értesülhet a Tchibo hírlevelekben található információkról.

EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Tchibo Budapest Kft. további, jelen tájékoztatóban nem szereplő nyereményjátékai lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében az érintett játékok szabályzatai, adatkezelési tájékoztatói az irányadók.
Amennyiben a nyereményjáték során a részt vevő hozzájárulását adja reklám célú üzenetek küldéséhez, úgy ezen adatkezelésre a jelen tájékoztató 2.12. pontja vonatkozik.

2.18.    NYEREMÉNYJÁTÉK A FACEBOOKON ÉS AZ INSTAGRAMON

A Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) a
https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag és a
https://www.instagram.com/tchibomagyarorszag/ címen elérhető oldalon közös adatkezelésben szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. által a
https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag és a
https://www.instagram.com/tchibomagyarorszag/ címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, a nyertesekről készített kép- és hangfelvétel, valamint az aktuális játék során megadott egyéb személyes adat.

Az adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztató elérhető az adott promóciós oldalon.

Az adatok törlésének határideje:
 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • a nyertesekről készített fényképfelvételek a nyeremények átvételét követő év végéig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.
Adatfeldolgozó:
Név: ROIworks Reklám Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 41. 2. em. 1.    
Adatfeldolgozói feladat: online kampányok lebonyolítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
az érintett nem vehet részt a nyereményjátékban.

TCHIBO.COM/HU

2.19.    A TCHIBO.COM/HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI


Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A honlapra érkező látogatók adatainak kezeléséről a következő weblap ad tájékoztatást az üzemeltető Tchibo GmbH (Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország):


2.20.    A TCHIBO.COM/HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A tchibo.com/hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (JSESSIONID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet vége (PHPSESSID).
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

KAPCSOLATFELVÉTEL A TCHIBO-VAL

2.21.    A TCHIBO BUDAPEST KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a tchibo.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Tchibo Budapest Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:
Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova 31, Szlovákia   
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése


2.22.    JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

A Tchibo Budapest Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:
 • a pályázat benyújtásától számított hat hónap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud elektronikus úton jelentkezni a Tchibo Budapest Kft. által közzétett állásajánlatokra.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Tchibo Budapest Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
3.    A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Tchibo Budapest Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a)    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b)    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c)    változatlansága igazolható (adatintegritás);
d)    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Tchibo Budapest Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Tchibo Budapest Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Tchibo Budapest Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés során megőrzi
a)    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b)    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c)    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Tchibo Budapest Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.
A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Tchibo Budapest Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst a Tchibo Budapest Kft. késedelem nélkül, és ha le-hetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

4.    AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Tchibo Budapest Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-065659
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10581418-2-44
Telefonszám: 06.23.502.000
Webáruház ügyfélszolgálat: 06.80.021.375 (ingyenesen hívható)
Bolti ügyfélszolgálat: 06.23.502.027
Cafissimo szerviz: 06.80.021.374 (ingyenesen hívható)
E-mail: levelek@tchibo.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kulcsár Zoltán; kulcsar.zoltan@ppos.hu

5.    ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:
A Tchibo Budapest Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben emlí-tett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhe-tőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Tchibo Budapest Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Tchibo Budapest Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kéré-sére a Tchibo Budapest Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 •     személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 •     az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 •     az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 •     a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 •     a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 •     a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
 •     Az érintett kérésére a Tchibo Budapest Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 •     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 •     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 •     az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 •     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Tchibo Budapest Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Tchibo Budapest Kft nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
 •     az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 •     meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 •     az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérke-zésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Tchibo Budapest Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a Tchibo Budapest Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.
Adatvédelem - http://www.ppos.hu

A jelen Adatkezelési tájékozató pdf formátumban letölthető: ITT